BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2019 Starosty Piskiego z dnia 02.01.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 09:13
zmieniające Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Piskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Piskiego z dnia 02.01.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 09:57
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Piskiego z dnia 02.01.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 09:59
w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostę i Członków Zarządu Powiatu

Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Piskiego z dnia 02.01.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:01
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 11/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Piskiego z dnia 08.01.2019 r.

wtorek, 14 sty 2020 10:37
w sprawie prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w powiecie piskim w 2019 roku

Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Piskiego z dnia 15.01.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:02
w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnych porad w Powiecie Piskim w 2019 roku

Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:06
w sprawie organizacji narad koordynacyjnych

Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:07
dot. powołania komisji kontroli i odbioru

Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Piskiego z dnia 25.02.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:09
w sprawie zasad i trybu informowania Starosty Powiatu Piskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu piskiego

Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Piskiego z dnia 06.03.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:11
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur "Prawo Jazdy 2019", "Karta Rowerowa 2019", "Karta Motorowerowa 2019" oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Piskiego z dnia 07.03.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:13
zmieniające Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu zwrotu kosztów używania pojazdów, niebędących własnością pracodawcy, do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Piskiego z dnia 07.03.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:16
w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac dotyczących utworzenia bazy BDOT500 oraz w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac dotyczących cyfryzacji danych powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Piskiego z dnia 01.04.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:19
w sprawie powołania Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Piskiego z dnia 24.04.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:20
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego i ćwiczenia obrony cywilnej we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu piskiego

Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Piskiego z dnia 10.05.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:25
zmieniające Zarządzenie Nr 43/2016 Starosty Piskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie oraz procedur kontroli ich stosowania w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Piskiego z dnia 20.05.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:28
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności zbędnych i zużytych składników oraz ich likwidacji

Zarządzenie nr 17/2019 Starosty Piskiego z dnia 28.05.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:32
zmieniające Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 18/2019 Starosty Piskiego z dnia 11.06.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:35
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Piskiego z dnia 12.06.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:38
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Piskiego z dnia 26.06.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:39
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Piskiego z dnia 19.07.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:41
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 22/2019 Starosty Piskiego z dnia 21.08.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:42
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piszu

Zarządzenie nr 23/2019 Starosty Piskiego z dnia 30.08.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:45
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 24/2019 Starosty Piskiego z dnia 02.09.2019 r.

wtorek, 15 paź 2019 10:48
w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac dotyczących dostawy, instalacji i wdrożenia oprogramowania dziedzinowego (Geoportal Powiatowy)

Zarządzenie nr 25/2019 Starosty Piskiego z dnia 08.10.2019 r.

piątek, 28 lut 2020 08:21
w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Piskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń.

Zarządzenie nr 26/2019 Starosty Piskiego z dnia 22.10.2019 r.

piątek, 28 lut 2020 08:24
w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac dotyczących: Przeliczenia osnów wysokościowych na obowiązujący układ wysokościowy Pl-EVRF2007-NH wraz z aktualizacją i dostosowaniem numerycznej mapy zasadniczej (BDOT, GESUT) do w/w układu na terenie powiatu piskiego, oraz aktualizacji baz BDOT, GESUT, konwersji baz EGiB

Zarządzenie nr 27/2019 Starosty Piskiego z dnia 22.10.2019 r.

piątek, 28 lut 2020 08:32
w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim w 2020 roku

Zarządzenie nr 28/2019 Starosty Piskiego z dnia 04.11.2019 r.

piątek, 28 lut 2020 08:41
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2019 Starosty Piskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Starostę i Członków Zarządu Powiatu

Zarządzenie nr 29/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.11.2019 r.

piątek, 28 lut 2020 08:45
w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych i powołania jego składu w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 30/2019 Starosty Piskiego z dnia 28.11.2019 r.

piątek, 28 lut 2020 08:47
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej

Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Piskiego z dnia 16.12.2019 r.

środa, 1 lip 2020 09:58
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 32/2019 Starosty Piskiego z dnia 16.12.2019 r.

środa, 1 lip 2020 10:02
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 33/2019 Starosty Piskiego z dnia 17.12.2019 r.

środa, 1 lip 2020 10:04
w sprawie zmiany regulaminu premiowania pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 34/2019 Starosty Piskiego z dnia 19.12.2019 r.

środa, 1 lip 2020 10:06
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie piskim w 2020 roku

Zarządzenie nr 35/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2019 r.

środa, 1 lip 2020 10:08
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 36/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2019 r.

środa, 1 lip 2020 10:10
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2019 r.

poniedziałek, 31 sie 2020 08:06
zmieniające Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie oraz procedur kontroli ich stosowania w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 38/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2019 r.

wtorek, 8 wrz 2020 09:40
zmieniające Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Piskiego z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi oraz używania samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy, do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu