BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2008 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 09.01.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 09:30
w sprawie organizacji i funkcjonowania "Stałego Dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny na terenie powiatu piskiego

Zarządzenie nr 2/2008 Starosty Piskiego z dnia 11.01.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 09:34
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego i Powiatowej Konferencji Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym n/t : "Skuteczna Edukacja warunkiem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie piskim".

Zarządzenie nr 3/2008 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 31.01.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 09:37
w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 4/2008 Starosty Piskiego z dnia 05.02.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 09:39
w sprawie powołania komisji do oceny szkód w infrastrukturze komunalnej Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, spowodowanej wichurą w dniach 26-27 stycznia 2008r.

Zarządzenie nr 5/2008 Starosty Piskiego z dnia 06.02.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 09:42
w sprawie powołania komisji do oceny szkód w infrastrukturze komunalnej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach, spowodowanej wichurą w dniach 25-26 stycznia 2008r.

Zarządzenie nr 6/2008 Starosty Piskiego z dnia 06.02.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 09:44
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 7/2008 Starosty Piskiego z dnia 06.02.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 09:46
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli

Zarządzenie nr 8/2008 Starosty Piskiego z dnia 26.02.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 09:48
w sprawie wprowadzenia zasad wypełniania arkuszy elektronicznych dla szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Piski

Zarządzenie nr 9/2008 Starosty Piskiego z dnia 18.02.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 09:50
w sprawie powołania komisji do oceny stanu majątku ruchomego podlegającego utylizacji

Zarządzenie nr 10/2008 Starosty Piskiego z dnia 05.03.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 09:52
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji poszczególnych projektów realizowanych na podstawie porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy samorządami powiatowymi subregionu ełckiego

Zarządzenie nr 11/2008 Starosty Piskiego z dnia 11.03.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 09:55
w sprawie powołania Komisji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Zarządzenie nr 12/2008 Starosty Piskiego z dnia 11.03.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 09:57
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2008 i Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2008 oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 13/2008 Starosty Piskiego z dnia 13.03.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 10:00
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 14/2008 Starosty Piskiego dnia 26.03.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 10:17
w sprawie powołania komisji ds. określenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym

Zarządzenie nr 15/2008 Starosty Piskiego z dnia 03.04.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 11:48
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 16/2008 Starosty Piskiego z dnia 08.04.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 11:51
w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2007 Starosty w Piszu z dni 20.04.2007r. w sprawie powołania Zespołu Rehabilitacji Społecznej

Zarządzenie nr 17/2008 Starosty Piskiego z dnia 18.04.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 11:53
w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 18/2008 Starosty Piskiego z dnia 17.04.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 11:55
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego

Zarządzenie nr 19/2008 Starosty Piskiego z dnia 17.04.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 11:57
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego

Zarządzenie nr 20/2008 Starosty Piskiego z dnia 17.04.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 11:59
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji i nadbudowy poddasza wraz z częściową termomodernizacją istniejącego budynku byłego internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 21/2008 Starosty Piskiego z dnia 17.04.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 12:02
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursu na prezentację multimedialną pod hasłem: "Palić nie palić - oto jest pytanie"

Zarządzenie nr 22/2008 Starosty Piskiego z dnia 21.04.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 12:04
w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w miesiącu maju 2008 roku

Zarządzenie nr 23/2008 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 21.04.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 12:07
w sprawie zasad i trybu informowania Starosty Piskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu piskiego

Zarządzenie nr 24/2008 Starosty Piskiego z dnia 25.04.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 12:10
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 25/2008 Starosty Piskiego z dnia 08.05.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 12:12
w sprawie powołania kapituły "Wilka i Wilczka Piskiego"

Zarządzenie nr 26/2008 Starosty Piskiego z dnia 13.05.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 12:14
w sprawie celu i sposobu funkcjonowania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Piszu oraz obowiązków i uprawnień audytora wewnętrznego

Zarządzenie nr 27/2008 Starosty Piskiego z dnia 14.05.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 12:17
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 - 2010

Zarządzenie nr 28/2008 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 15.05.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 12:20
w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organu samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych

Zarządzenie nr 29/2008 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 19.05.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 12:25
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie nr 30/2008 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 19.05.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 12:27
w sprawie powołania zespołu konsultacyjno-opiniującego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 31/2008 Starosty Powiatu Pisz z dnia 04.06.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 14:24
w sprawie powołania komisji do przyjmowania środków pieniężnych ze zbiórki przeprowadzonej w dniach 8-9 czerwca 2008roku z inicjatywy Caritas Diecezji Ełckiej

Zarządzenie nr 32/2008 Starosty Pskiego z dnia 09.06.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 14:26
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14,000 euro w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 33/2008 Starosty Piskiego z dnia 16.06.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 14:30
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu przy ul. Piaskowej 2

Zarządzenia nr 34/2008 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 14:33
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 35/2008 Starosty Piskiego z dnia 11.07.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 14:36
w sprawie umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 36/2008 Starosty Piskiego z dnia 06.08.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 14:38
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 37/2008 Starosty Piskiego z dnia 12.08.2008

czwartek, 13 sty 2011 10:30
w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2006 z dnia 31.10.2006 w sprawie wprowadzenia zasad [polityki] rachunkowości

Zarządzenie nr 37/2008 Starosty Piskiego z dnia 12.08.2008

czwartek, 13 sty 2011 10:17
w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2006 z dnia 31.10.2006r. w sprawie wprowadzenia zasad [polityki] rachunkowości

Zarządzenie nr 38/2008 Starosty Piskiego z dnia 12.08.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 14:42
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenie ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 39/2008 Starosty Piskiego z dnia 18.08.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 14:49
w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego budynków szkolnych Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

Zarządzenie nr 39A/2008 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 19.08.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 15:02
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie nr 40/2008 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 11.08.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 15:15
w sprawie powołania Komisji odbioru robót wykonanych w ramach umowy dotacyjnej Nr WAR-MAZ/48/RC/MSWiA/2008 z dnia 08.07.2008 dot. remontu drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) - Turośl - dr. kr. nr 58 (Pisz) od km 18+500 do km 20+000 w m. Turośl

Zarządzenie nr 41/2008 Starosty Piskiego z dnia 20.08.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 15:21
w sprawie uchylenia Zarządzenia Starosty Piskiego Nr 35/2008 z dnia 11.07.2008r.

Zarządzenie nr 42/2008 Starosty Piskiego z dnia 27.08.2008r.

poniedziałek, 6 kwi 2009 15:24
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 43/2008 Starosty Powiatu Pisz z dnia 29.08.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 07:39
w sprawie zasad korzystania ze stołówek oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach prowadzonych przez Powiat Piski

Zarządzenie nr 44/2008 Starosty Piskiego z dnia 29.08.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 07:42
w sprawie powołania komisji do odbioru pomieszczeń w szkołach i placówkach powiatu piskiego, adaptowanych na sale dydaktyczne

Zarządzenie nr 45/2008 Starosty Piskiego z dnia 04.09.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 07:45
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 46/2008 Starosty Piskiego z dnia 23.09.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 07:47
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Zarządzenie nr 47/2008 Starosty Piskiego z dnia 23.09.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 07:49
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 48/2008 Starosty Piskiego z dnia 24.09.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 07:51
w sprawie ograniczenia wysokości kwoty dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 48A/2008 Starosty Piskiego z dnia 30.10.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 07:57
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie nr 49/2008 Starosty Piskiego z dnia 05.11.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 07:59
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Recytatorskiego poświęconego Zbigniewowi Herbertowi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w roku 2008/2009

Zarządzenie nr 50/2008 Starosty Piskiego z dnia 13.11.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:04
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 51/2008 Starosty Piskiego z dnia 13.11.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:07
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochód służbowy

Zarządzenie nr 52/2008 Starosty Pskiego z dnia 24.11.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:09
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu typu mikrobus do przewozu osób

Zarządzenie nr 53/2008 Starosty Piskiego z dnia 03.12.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:12
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót związanych z termomodernizacją budynku internatu ZSZ Pisz

Zarządzenie nr 54/2008 Starosty Piskiego z dnia 10.12.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:14
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia laureatów Szkolnego Turnieju Kabaretowego "SzTuKa 2008"

Zarządzenie nr 55/2008 Starosty Piskiego z dnia 16.12.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:18
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 56/2008 Starosty Piskiego z dnia 16.12.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:21
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 57/2008 Starosty Powiatu Pskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 16.12.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:24
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie piskim w 2009 roku

Zarządzenie nr 58/2008 Starosty Piskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 18.12.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:28
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 59/2008 Starosty Piskiego z dnia 18.12.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:30
w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie nr 60/08 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:33
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 61/2008 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 23.12.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:43
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Piskim w 2009 roku

Zarządzenie nr 62/2008 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2008r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:46
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu należącego do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Zarządzenie nr 63/2008 Starosty Piskiego z dnia 30.12.2008 r.

wtorek, 7 kwi 2009 08:48
w sprawie wyznaczenia osoby do realizowania zadań z zakresu udzielania pierwszej pomocy