BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/39/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:18
w sprawie wyboru kolejnej oferty z listy rankingowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwała nr 2/39/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:20
w sprawie zatwierdzenia diagnozy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu na lata 2016 – 2018 obejmującej działania i udział I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała nr 3/39/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:23
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu na lata 2016 – 2018 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała nr 4/39/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:24
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu na lata 2016 – 2018 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała nr 5/39/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:25
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 6/40/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:26
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej na lata 2016 - 2018 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Uchwała nr 7/40/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:27
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu na lata 2016 - 2018 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Uchwała nr 8/40/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:29
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie na lata 2016 - 2018 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Uchwała nr 9/40/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:30
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Fabryka zawodowych szans w powiecie piskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Uchwała nr 10/41/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:31
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 11/41/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:35
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 12/41/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:36
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się na I kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu.

Uchwała nr 13/41/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.01.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:37
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia z znajdującego się na I kondygnacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Piszu.

Uchwała nr 14/42/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.02.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:38
w sprawie lokowania wolnych środków w innych bankach w 2016 roku,

Uchwała nr 15/42/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.02.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:39
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała nr 16/42/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.02.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:40
w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

Uchwała nr 17/42/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.02.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:41
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 18/43/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.02.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:43
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 19/44/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:48
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 14/42/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie lokowania wolnych środków w innych bankach w 2016 r.

Uchwała nr 20/44/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2016

wtorek, 5 lip 2016 14:49
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 21/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2016

wtorek, 5 lip 2016 15:00
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2015.

Uchwała nr 22/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2016

wtorek, 5 lip 2016 15:03
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia powiatu piskiego za rok 2015.

Uchwała nr 23/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2016

wtorek, 5 lip 2016 15:04
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2015

Uchwała nr 24/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2016

wtorek, 5 lip 2016 15:06
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2015.

Uchwała nr 25/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2016

wtorek, 5 lip 2016 15:08
zmieniająca uchwałę Nr 8/6/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu powiatu piskiego.

Uchwała nr 26/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2016

wtorek, 5 lip 2016 15:09
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok.

Uchwała nr 27/46/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2016

wtorek, 5 lip 2016 15:12
w sprawie zaopiniowania wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy Rybackiej w Piszu (działka o nr geodezyjnym 488/1).

Uchwała nr 28/46/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2016

wtorek, 5 lip 2016 15:13
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem- Nidzie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem- Nidzie”.

Uchwała nr 29/46/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2016

wtorek, 5 lip 2016 15:15
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem nieruchomości położonej na placu przy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej, przy ul. Sienkiewicza 21.

Uchwała nr 30/46/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2016

wtorek, 5 lip 2016 15:16
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu.

Uchwała nr 31/47/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2016

wtorek, 5 lip 2016 15:18
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Piskiego w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Piskiego".

Uchwała nr 32/47/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2016

wtorek, 5 lip 2016 15:21
w sprawie zmiany miesięcznej stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, stanowiące zasób mieszkaniowy Powiatu Piskiego, usytuowane w budynku nr 2A, położonym w Rucianem - Nidzie przy ul. Polnej.

Uchwała nr 33/48/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.04.2016

środa, 6 lip 2016 09:00
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Uchwała nr 34/48/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.04.2016

środa, 6 lip 2016 09:02
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 35/48/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.04.2016

środa, 6 lip 2016 09:03
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2015/2016

Uchwała nr 36/49/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.04.2016

środa, 6 lip 2016 09:04
zmieniająca uchwałę Nr 16/42/2016 Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych.

Uchwała nr 37/49/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.04.2016

środa, 6 lip 2016 09:07
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku.

Uchwała nr 38/50/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2016

środa, 6 lip 2016 09:08
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 39/50/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2016

środa, 6 lip 2016 09:10
w sprawie ustalenia w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej nowego kierunku kształcenia - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Uchwała nr 40/50/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2016

środa, 6 lip 2016 09:11
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.

Uchwała nr 41/50/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2016

środa, 6 lip 2016 09:12
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu.

Uchwała nr 42/50/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2016

środa, 6 lip 2016 09:14
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu.

Uchwała nr 43/50/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2016

środa, 6 lip 2016 09:15
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego położonej w mieście Ruciane-Nida przy ul. Nadbrzeżnej 1a.

Uchwała nr 44/50/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2016

środa, 6 lip 2016 09:17
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Pisz obręb Pisz 2.

Uchwała nr 45/51/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2016

środa, 6 lip 2016 09:18
zmieniająca uchwałę Nr 36/49/2016 Zarządu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

Uchwała nr 46/51/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2016

środa, 6 lip 2016 09:20
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

Uchwała nr 47/51/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2016

środa, 6 lip 2016 09:21
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 48/51/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2016

środa, 6 lip 2016 09:23
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu.

Uchwała nr 49/51/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2016

środa, 6 lip 2016 09:24
w sprawie ustalenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu nowego kierunku kształcenia – mechanik motocyklowy.

Uchwała nr 50/51/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2016

środa, 6 lip 2016 09:25
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 51/51/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2016

środa, 6 lip 2016 09:27
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu.

Uchwała nr 52/52/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.05.2016

środa, 6 lip 2016 09:29
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Orzysz, ul. Leśna.

Uchwała nr 53/52/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.05.2016

środa, 6 lip 2016 09:31
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej (w ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie).

Uchwała nr 54/53/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.05.2016

środa, 6 lip 2016 09:32
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu.

Uchwała nr 55/53/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.05.2016

środa, 6 lip 2016 09:33
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu.

Uchwała nr 56/54/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2016

środa, 6 lip 2016 09:34
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu.

Uchwała nr 57/54/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2016

środa, 6 lip 2016 09:36
w sprawie powierzenia Panu Stanisławowi Zduniakowi stanowiska dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Uchwała nr 58/54/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2016

środa, 6 lip 2016 09:37
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 59/54/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2016

środa, 6 lip 2016 09:38
w sprawie powierzenia Panu Dariuszowi Charubinowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 60/54/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2016

środa, 6 lip 2016 09:39
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 61/54/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2016

środa, 6 lip 2016 09:40
w sprawie powierzenia Pani Annie Grodzkiej stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 62/54/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2016

środa, 6 lip 2016 09:42
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Uchwała nr 63/54/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2016

środa, 6 lip 2016 10:25
w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Zadrodze stanowiska dyrektora I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Uchwała nr 64/54/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2016

środa, 6 lip 2016 10:26
w sprawie ustalenia w Szkole Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu nowego kierunku kształcenia - technik masażysta

Uchwała nr 65/54/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2016

środa, 6 lip 2016 10:28
w sprawie ustalenia w Technikum wchodzącym w skład ZSO w Orzyszu nowego kierunku kształcenia - technik ekonomista

Uchwała nr 66/54/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2016

środa, 6 lip 2016 10:29
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

Uchwała nr 67/54/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2016

środa, 6 lip 2016 10:33
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora instytucji kultury

Uchwała nr 68/55/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.06.2016

środa, 6 lip 2016 10:35
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej na działce o nr 106/2 obręb Kwik

Uchwała nr 69/56/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2016

środa, 6 lip 2016 10:42
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2015 r.

Uchwała nr 70/56/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2016

środa, 6 lip 2016 10:44
w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku.

Uchwała nr 71/57/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.07.2016

piątek, 26 sie 2016 11:43
w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok.

Uchwała nr 72/57/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.07.2016

piątek, 26 sie 2016 11:46
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. "Fabryka szans w powiecie piskim".

Uchwała nr 73/58/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2016

piątek, 26 sie 2016 11:50
w sprawie zaopiniowania przebiegu projektowanej drogi S-61 na terenie powiatu piskiego

Uchwała nr 74/58/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2016

piątek, 26 sie 2016 11:52
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 75/59/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.08.2016

piątek, 26 sie 2016 11:53
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Uchwała nr 76/59/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.08.2016

piątek, 26 sie 2016 11:56
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu unijnego pn. „Użytkowanie zasobów leśnych – staże zawodowe w Niemczech ” finansowanego ze środków Erasmus +.

Uchwała nr 77/59/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.08.2016

piątek, 26 sie 2016 11:59
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała nr 78/59/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.08.2016

piątek, 26 sie 2016 12:00
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem powierzchni pod automat do napoi gorących znajdujący się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 79/60/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.08.2016

piątek, 26 sie 2016 12:01
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2016 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwała nr 80/60/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.08.2016

piątek, 26 sie 2016 12:06
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2016.

Uchwała nr 81/60/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.08.2016

piątek, 26 sie 2016 12:08
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2016.

Uchwała nr 82/63/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.09.2016

środa, 12 paź 2016 12:42
w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg publicznych w Powiecie Ostrołęckim do kategorii dróg powiatowych.

Uchwała nr 83/63/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.09.2016

środa, 12 paź 2016 12:45
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 84/64/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.09.2016

środa, 12 paź 2016 12:47
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2021.

Uchwała nr 85/65/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2016

środa, 12 paź 2016 12:48
w sprawie zaopiniowania wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej części ul. Warszawskiej w Piszu

Uchwała nr 86/65/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2016

środa, 12 paź 2016 12:49
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach działek gruntu, położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz.

Uchwała nr 87/65/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2016

środa, 12 paź 2016 12:50
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Powiatu Piskiego w 2016 roku.

Uchwała nr 88/66/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2016

poniedziałek, 21 lis 2016 13:30
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu.

Uchwała nr 89/66/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2016

poniedziałek, 21 lis 2016 13:34
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia na sklepik szkolny znajdującego się w budynku położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26

Uchwała nr 90/66/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2016

poniedziałek, 21 lis 2016 13:36
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Łupkach, gmina Pisz

Uchwała nr 91/66/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2016

poniedziałek, 21 lis 2016 13:37
w sprawie zatwierdzenia wartości nieruchomości położonych w mieście Biała Piska, będących przedmiotem zamiany pomiędzy Powiatem Piskim a osobą fizyczną.

Uchwała nr 92/67/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.10.2016

poniedziałek, 21 lis 2016 13:39
w sprawie przyjęcia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.

Uchwała nr 93/68/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.10.2016

poniedziałek, 21 lis 2016 13:41
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne położone na terenie powiatu piskiego.

Uchwała nr 94/68/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.10.2016

poniedziałek, 21 lis 2016 13:42
w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr W. Klementowskiego w Łupkach do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2016.

Uchwała nr 95/69/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2016

poniedziałek, 21 lis 2016 13:43
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2017 – 2021.

Uchwała nr 96/69/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2016

poniedziałek, 21 lis 2016 13:44
w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2017 r.

Uchwała nr 97/69/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2016

poniedziałek, 21 lis 2016 13:46
w sprawie zmiany uchwały nr 92/67/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.

Uchwała nr 98/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 08:30
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwała nr 99/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 08:32
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteka Pedagogiczną w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Uchwała nr 100/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 08:50
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2.

Uchwała nr 101/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 09:00
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem powierzchni dachu garażu zlokalizowanego w Piszu przy ul. Gizewiusza 3.

Uchwała nr 102/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 09:02
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem garażu posadowionego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz.

Uchwała nr 103/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 09:03
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2.

Uchwała nr 104/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 09:04
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2.

Uchwała nr 105/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 09:05
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę powierzchni gruntowej pod parking położonej w Piszu przy ul. Gizewiusza 3.

Uchwała nr 106/72/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 09:06
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Uchwała nr 107/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 11:45
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Piszu oraz jej koordynacji w jednostkach podległych i nadzorowanych.

Uchwała nr 108/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 11:47
w sprawie umorzenia należności Powiatu Piskiego z tytułu usług geodezyjnych.

Uchwała nr 109/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 11:48
w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Piskim.

Uchwała nr 110/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 11:50
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 111/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 11:51
w sprawie zmiany uchwały nr 26/45/2016 z dnia 10.03.2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok.

Uchwała nr 112/74/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2016

czwartek, 16 lut 2017 11:52
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.