BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/167/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.01.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:20
W sprawie przystąpienia do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej, której liderem jest Powiat Piski.

Uchwała nr 2/168/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.01.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:21
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę gruntu będącego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 3/169/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.02.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:22
W sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 4/169/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.02.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:23
W sprawie uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego w planie jako jednostka A1ZP.

Uchwała nr 5/170/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:24
W sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr 6/170/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:25
W sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy

Uchwała nr 7/171/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.02.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:26
W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 8/171/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.02.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:29
W sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 roku o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała nr 9/173/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:30
W sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 roku o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała nr 10/173/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:32
W sprawie zmiany miesięcznej stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, stanowiące zasób mieszkaniowy Powiatu Piskiego, usytuowane w budynku nr 2A, położonym w Rucianym-Nidzie przy ul. Polnej.

Uchwała nr 11/173/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:33
W sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Ruciane- Nida do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 12/173/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:35
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości położonej w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 21

Uchwała nr 13/173/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:36
W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Piski

Uchwała nr 14/173/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:39
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 15/174/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:40
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 roku.

Uchwała nr 16/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:42
W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2022.

Uchwała nr 17/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:43
W sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2022.

Uchwała nr 18/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:45
W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2022.

Uchwała nr 19/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:54
W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu ,,Power Factory’’ realizacji zadania publicznego pt. ,,Udział zawodników klubu Sportowego Power faktory w Mistrzostwach Europy XPC w Trójboju Siłowym 2023’’ w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 20/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:56
W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała nr 21/176/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:57
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2022 rok.

Uchwała nr 22/176/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:59
W sprawie uruchomienia zawodu technik organizacji turystyki w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem –Nidzie.

Uchwała nr 23/176/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:00
W sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 24/177/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:01
W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2022.

Uchwała nr 25/177/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:02
W sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała nr 26/177/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:04
W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 roku o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 27/178/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.04.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:05
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023

Uchwała nr 28/178/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.04.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:06
W sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu oraz upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy pożyczki

Uchwała nr 29/178/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.04.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:08
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 30/178/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.04.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:09
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu