BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/167/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.01.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:20
W sprawie przystąpienia do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej, której liderem jest Powiat Piski.

Uchwała nr 2/168/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.01.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:21
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę gruntu będącego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 3/169/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.02.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:22
W sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 4/169/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.02.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:23
W sprawie uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego w planie jako jednostka A1ZP.

Uchwała nr 5/170/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:24
W sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr 6/170/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:25
W sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy

Uchwała nr 7/171/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.02.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:26
W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 8/171/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.02.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:29
W sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 roku o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała nr 9/173/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:30
W sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 roku o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała nr 10/173/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:32
W sprawie zmiany miesięcznej stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, stanowiące zasób mieszkaniowy Powiatu Piskiego, usytuowane w budynku nr 2A, położonym w Rucianym-Nidzie przy ul. Polnej.

Uchwała nr 11/173/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:33
W sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Ruciane- Nida do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 12/173/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:35
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości położonej w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 21

Uchwała nr 13/173/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:36
W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Piski

Uchwała nr 14/173/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:39
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 15/174/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:40
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 roku.

Uchwała nr 16/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:42
W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2022.

Uchwała nr 17/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:43
W sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2022.

Uchwała nr 18/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:45
W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2022.

Uchwała nr 19/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:54
W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu ,,Power Factory’’ realizacji zadania publicznego pt. ,,Udział zawodników klubu Sportowego Power faktory w Mistrzostwach Europy XPC w Trójboju Siłowym 2023’’ w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 20/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:56
W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała nr 21/176/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:57
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2022 rok.

Uchwała nr 22/176/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 15:59
W sprawie uruchomienia zawodu technik organizacji turystyki w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem –Nidzie.

Uchwała nr 23/176/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:00
W sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 24/177/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:01
W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2022.

Uchwała nr 25/177/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:02
W sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała nr 26/177/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.03.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:04
W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 roku o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 27/178/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.04.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:05
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023

Uchwała nr 28/178/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.04.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:06
W sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu oraz upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy pożyczki

Uchwała nr 29/178/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.04.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:08
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 30/178/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.04.2023

piątek, 28 kwi 2023 16:09
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 31/179/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2023

poniedziałek, 9 paź 2023 11:05
W sprawie zmiany Uchwały nr 14/173/2023 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

Uchwała nr 32/179/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2023

środa, 8 lis 2023 14:56
W sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pisz raportu o stanie Powiatu Piskiego za 2022 rok

Uchwała nr 33/179/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2023

środa, 8 lis 2023 15:05
W sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu do podejmowania czynności w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (RPO), Osi Priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

Uchwała nr 34/179/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2023

środa, 8 lis 2023 15:07
W sprawie przekazania niektórych uprawnień określonych przepisami ustawy o drogach publicznych, zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 35/179/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2023

środa, 8 lis 2023 15:11
W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 36/180/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2023

środa, 8 lis 2023 15:15
W sprawie wyrażenia opinii o ustalenie odległości od krawędzi jezdni od drogi powiatowej nr 1670 N (działka nr 249) i 1672 N (działka nr 199/2)

Uchwała nr 37/180/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2023

środa, 8 lis 2023 15:17
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

Uchwała nr 38a/181/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2023

środa, 8 lis 2023 15:24
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie ambulansu medycznego będącego na stanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 38/180/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2023

środa, 8 lis 2023 15:21
W sprawie przyjęcia treści i podpisania Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich i miejskich na terenie powiatu piskiego, przejawiającej się we współpracy na rzecz poprawy sytuacji w zakresie gospodarki wodnej

Uchwała nr 39/182/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.05.2023

środa, 8 lis 2023 15:29
W sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 40/182/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.05.2023

środa, 8 lis 2023 16:18
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej na terenie powiatu Piskiego

Uchwała nr 41/182/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.05.2023

środa, 8 lis 2023 16:21
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Uchwała nr 42/182/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.05.2023

środa, 8 lis 2023 16:24
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 43/183/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.06.2023

środa, 8 lis 2023 16:26
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Piskiego przed instytucjami i organami administracji publicznej

Uchwała nr 44/183/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.06.2023

środa, 8 lis 2023 16:29
W sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pt. „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski” określonego w ofercie złożonej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 45/183/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.06.2023

środa, 8 lis 2023 16:31
W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Uchwała nr 46/184/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.06.2023

środa, 8 lis 2023 16:33
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zarządu Powiatu w Piszu przed instytucjami i organami administracji publicznej

Uchwała nr 47/185/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.06.2023

środa, 8 lis 2023 16:35
W sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na części jez. Seksty

Uchwała nr 48/185/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.06.2023

środa, 8 lis 2023 16:37
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 49/185/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.06.2023

środa, 8 lis 2023 16:39
W sprawie upoważnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcące w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Eksperymentorium ekologiczno-ekopracownia” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Uchwała nr 50/185/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.06.2023

środa, 8 lis 2023 16:41
W sprawie zlecenia Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej realizacji zadania publicznego pt. „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 51/186/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.06.2023

środa, 8 lis 2023 16:43
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 52/186/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.06.2023

środa, 8 lis 2023 16:45
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Uchwała nr 53/186/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.06.2023

środa, 8 lis 2023 16:48
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Uchwała nr 54/186/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.06.2023

środa, 8 lis 2023 16:52
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Uchwała nr 55/186/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.06.2023

środa, 8 lis 2023 16:57
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 56/186/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.06.2023

środa, 8 lis 2023 17:00
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 57/186/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.06.2023

środa, 8 lis 2023 17:05
W sprawie upoważnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcąco w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „How to be lost not get lost in Greece - modern savoir-vivre for young travellers” dofinansowanego z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Uchwała nr 58/187/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2023

środa, 8 lis 2023 17:10
W sprawie przyjęcia formy wydzierżawienia terenu pod miejsce na zbiórkę odpadów komunalnych z nieruchomości Powiatu Piskiego, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 oraz jednoczesnego zatwierdzenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Uchwała nr 59/187/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2023

środa, 8 lis 2023 17:12
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Uchwała nr 60/187/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2023

środa, 8 lis 2023 17:15
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 61/188/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2023

środa, 8 lis 2023 17:16
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK„ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie: 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Uchwała nr 62/188/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2023

środa, 8 lis 2023 17:20
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Uchwała nr 63/190/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2023

środa, 8 lis 2023 17:23
W sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Bełdany.

Uchwała nr 64/192/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.08.2023

środa, 8 lis 2023 17:25
W sprawie otwartego naboru na Partnerów do projektu pn. ”Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”

Uchwała nr 65/193/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2023

środa, 8 lis 2023 17:28
W sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie w projekcie współfinansowanym ze środków programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Uchwała nr 66/193/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2023

środa, 8 lis 2023 17:31
W sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia na sklepik szkolny znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Gizewiusza 3

Uchwała nr 67/193/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2023

środa, 8 lis 2023 17:36
W sprawie oddania w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Piskiego, usytuowanych w budynku użytkowym, położonym w Piszu przy ul. Lipowej 5 i zatwierdzenia wysokości stawek czynszu

Uchwała nr 68/193/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2023

środa, 8 lis 2023 17:41
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch aparatów RTG wraz z wyposażeniem będących na stanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 69/194/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.09.2023

środa, 8 lis 2023 17:44
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Uchwała nr 70/194/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.09.2023

środa, 8 lis 2023 17:47
W sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu pn. „Diagnoza obszarów związanych ze szkolnictwem zawodowym w zakresie podniesienia efektywności kształcenia przyczyniającego się do zwiększenia szans na zatrudnienie absolwentów” na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Uchwała nr 71/194/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.09.2023

środa, 8 lis 2023 17:49
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej pn. „Diagnoza obszarów związanych ze szkolnictwem zawodowym w zakresie podniesienia efektywności kształcenia przyczyniającego się do zwiększenia szans na zatrudnienie absolwentów” na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Uchwała nr 72/195/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.09.2023

środa, 8 lis 2023 17:52
W sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Piskiego na rok 2024 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2028

Uchwała nr 73/196/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2023

środa, 8 lis 2023 17:54
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Uchwała nr 74/197/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.10.2023

środa, 8 lis 2023 17:56
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Uchwała nr 75/197/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.10.2023

środa, 8 lis 2023 17:57
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 76/197/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.10.2023

środa, 8 lis 2023 18:00
W sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Piskiego w 2023 roku

Uchwała nr 77/198/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2023

środa, 8 lis 2023 18:05
W sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 78/198/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2023

środa, 8 lis 2023 18:07
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 79/198/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2023

środa, 8 lis 2023 18:13
W sprawie przekazania niektórych uprawnień określonych przepisami ustawy o drogach publicznych, dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 80/198/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2023

środa, 8 lis 2023 18:16
W sprawie zaopiniowania propozycji zmiany przebiegu drogi gminnej nr 173510N, ul. Leśna w Orzyszu, uzupełnienia w/w drogi o dz. o nr 51/8

Uchwała nr 81/199/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.10.2023

środa, 8 lis 2023 18:18
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu

Uchwała nr 82/199/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.10.2023

środa, 8 lis 2023 18:20
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2024 roku na terenie powiatu piskiego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Uchwała nr 83/199/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.10.2023

środa, 8 lis 2023 18:22
W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia w 2024 roku na terenie powiatu piskiego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Uchwała nr 84/200/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.10.2023

środa, 8 lis 2023 18:25
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 85/201/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 12:15
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Piskiego w latach 2024-2028 „Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych" „Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi" „Środowiskowego Domu Samopomocy dla 57 osób z zaburzeniami psychicznymi"

Uchwała nr 86/201/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 12:27
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na ,,Prowadzeniu na terenie Powiatu Piskiego w latach 2024 – 2028 „Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych" „Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi" „Środowiskowego Domu Samopomocy dla 57 osób z zaburzeniami psychicznymi"

Uchwała nr 87/201/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 12:37
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia w 2024 roku na terenie powiatu piskiego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Uchwała nr 88/201/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.11.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 12:57
w sprawie przystąpienia do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej, której liderem jest Powiat Piski

Uchwała nr 89/202/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 13:01
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028.

Uchwała nr 90/202/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 13:10
w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2024 r.

Uchwała nr 91/202/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 13:15
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Uchwała nr 92/204/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 13:18
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2024 roku na terenie powiatu piskiego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Uchwała nr 93/204/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 13:22
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz wskazanie osób do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu

Uchwała nr 94/205/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.12.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 13:28
w sprawie oddania w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Piskiego, usytuowanych w budynku użytkowym, położonym w Piszu przy ul. Lipowej 5 i zatwierdzenia wysokości stawek czynszu

Uchwała nr 95/206/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.12.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 13:39
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia Regulaminu pracy Komisji otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Piskiego w latach 2024-2028 "Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych" "Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi" "Środowiskowego Domu Samopomocy dla 57 osób z zaburzeniami psychicznymi"

Uchwała nr 96/206/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.12.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 13:58
w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 97/207/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.12.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 14:01
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Piskiego w latach 2024-2028 „Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych" „Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi" „Środowiskowego Domu Samopomocy dla 57 osób z zaburzeniami psychicznymi"

Uchwała nr 98/209/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2023

poniedziałek, 8 sty 2024 14:06
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.