BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 10:43
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 2/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 10:49
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej oznaczonej numerem 45, znajdującej się na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, zlokalizowanego w Orzyszu przy ul.Wojska Polskiego 3.

Uchwała nr 3/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 10:52
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 4/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:06
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 5/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:11
w sprawie uchylenia uchwały Nr 86/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 6/50/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:15
w sprawie oddania w najem pomieszczeń w budynku Stacji Dializ położonej w Piszu przy ul. Klementowskiego 8

Uchwała nr 7/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:17
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 8/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:19
w sprawie zmiany miesięcznej stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, stanowiące zasób mieszkaniowy Powiatu Piskiego, usytuowane w budynku nr 2A, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej

Uchwała nr 9/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:22
w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pn. Grupa zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2020r. do 30.09.2021r.

Uchwała nr 10/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:24
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Piski w 2020 roku

Uchwała nr 11/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:28
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 12/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:34
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała nr 13/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:39
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200".

Uchwała nr 14/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:44
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości położonej w Białej Piskiej, przy ul. Sienkiewicza 21

Uchwała nr 15/55/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2020

piątek, 12 cze 2020 14:59
w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach im. dr Władysława Klementowskiego

Uchwała nr 16/55/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 09:31
w sprawie przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 17/56/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 10:40
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr 18/56/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 10:42
zmieniająca Uchwałę Nr 46/126/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wspólnych zasad rachunkowości

Uchwała nr 19/56/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 10:47
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2020 r.

Uchwała nr 20/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 10:50
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2019

Uchwała nr 21/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 10:52
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2019

Uchwała nr 22/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 10:54
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2019

Uchwała nr 23/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 11:17
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa w Praniu za rok 2019

Uchwała nr 24/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 12:47
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi publicznej drogi gminnej ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu

Uchwała nr 25/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 12:51
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Kolneńskim

Uchwała nr 26/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 12:53
w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach im. dr Władysława Klementowskiego

Uchwała nr 27/58/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.04.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 12:56
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 28/59/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.04.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:01
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Uchwała nr 29/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:03
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2019 rok

Uchwała nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:05
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała nr 31/61/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.04.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:08
w sprawie zmiany Uchwały Nr 110/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 32/62/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:11
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała nr 33/64/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.06.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:16
w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji rozbudowy drogi krajowej 63 w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 63 - granica województwa w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych od km 96+600 do km 110+700".

Uchwała nr 34/64/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.06.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:21
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pisz raportu o stanie Powiatu Piskiego za 2019 rok

Uchwała nr 35/65/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2020

czwartek, 2 lip 2020 11:44
w sprawie zmiany uchwały nr 61/13/2004 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stawek rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność powiatu piskiego

Uchwała nr 36/65/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2020

czwartek, 2 lip 2020 12:01
w sprawie sposobu wydzierżawienia terenu pod miejsce na zbiórkę odpadów komunalnych (śmieci) z nieruchomości Powiatu Piskiego, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 oraz jednocześnie zatwierdzenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Uchwała nr 37/66/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2020

czwartek, 2 lip 2020 12:07
w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/52/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Piski w 2020 roku

Uchwała nr 38/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 12:58
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Uchwała nr 39/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 13:02
w sprawie ustalenia w Technikum Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - technik programista 351406

Uchwała nr 40/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 13:04
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Giżyckim

Uchwała nr 41/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 13:06
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 4655N ul. Ogrodowa w Orzyszu i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 42/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 13:08
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 43/67/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 13:17
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 44/68/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.08.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 14:02
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Uchwała nr 45/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.08.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 14:04
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 46/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.08.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 14:07
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2020 roku

Uchwała nr 47/69/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.08.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 14:19
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I . Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2020 roku

Uchwała nr 48/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 14:23
w sprawie wyrażenia zaopiniowania propozycji dokonania zmiany w sieci dróg przebiegających przez Gminę Rzekuń w Powiecie Ostrołęckim

Uchwała nr 49/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 14:25
w sprawie wyrażenia zaopiniowania propozycji dokonania zmiany w sieci dróg przebiegających przez Gminę Rzekuń w Powiecie Ostrołęckim

Uchwała nr 50/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 14:27
w sprawie wyrażenia zaopiniowania propozycji dokonania zmiany w sieci dróg przebiegających przez Gminę Baranowo w Powiecie Ostrołęckim

Uchwała nr 51/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 14:29
w sprawie wyrażenia zaopiniowania propozycji dokonania zmiany w sieci dróg przebiegających przez Gminę Goworowo w Powiecie Ostrołęckim

Uchwała nr 52/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 14:30
w sprawie wyrażenia zaopiniowania propozycji dokonania zmiany w sieci dróg przebiegających przez Gminę Czarnia i Gminę Myszyniec w Powiecie Ostrołęckim

Uchwała nr 53/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 14:32
w sprawie powołania komisji konkursowej, która dokona oceny złożonych ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia"

Uchwała nr 54/70/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2020

poniedziałek, 24 sie 2020 14:35
w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu na dostawę laptopów w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Uchwała nr 55/71/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.08.2020

czwartek, 3 wrz 2020 15:00
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 1841 Wyszowate - Ublik i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 56/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

środa, 30 wrz 2020 14:29
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Uchwała nr 57/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

środa, 30 wrz 2020 14:35
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia na sklepik szkolny znajdującego się w budynku położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26

Uchwała nr 58/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

środa, 30 wrz 2020 14:42
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Powiatowy Program Profilaktycznych Szczepień Ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia" w 2020 roku

Uchwała nr 59/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

środa, 30 wrz 2020 14:59
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji diagnozy Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej obejmującej działania i udział Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 60/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

środa, 30 wrz 2020 15:04
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Uchwała nr 61/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

środa, 30 wrz 2020 15:08
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. o. Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr 62/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

środa, 30 wrz 2020 15:13
w sprawie udzielenia p. o. Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu pełnomocnictwa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr 63/73/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2020

środa, 30 wrz 2020 15:16
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Uchwała nr 64/73/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2020

czwartek, 1 paź 2020 14:26
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr 65/73/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2020

czwartek, 1 paź 2020 14:33
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Kolneńskim

Uchwała nr 66/73/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2020

czwartek, 1 paź 2020 14:37
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w użyczenie pomieszczenia znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr 67/73/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2020

czwartek, 1 paź 2020 14:45
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu przy ul. Gizewiusza 3

Uchwała nr 68/74/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2020

czwartek, 1 paź 2020 14:49
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 69/74/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2020

czwartek, 1 paź 2020 14:59
w sprawie rozstrzygnięcia przetargu dot. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Uchwała nr 70/74/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2020

czwartek, 1 paź 2020 15:02
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Piskiego na rok 2021 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2025

Uchwała nr 71/74/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2020

czwartek, 1 paź 2020 15:05
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Piskiego w 2020 roku

Uchwała nr 72/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.10.2020

czwartek, 5 lis 2020 12:41
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach

Uchwała nr 73/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.10.2020

czwartek, 5 lis 2020 12:48
w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu na świadczenie usługi skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu oraz włączenie dokumentów do systemu Ośrodek

Uchwała nr 74/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.10.2020

czwartek, 5 lis 2020 12:52
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Jagodne, gmina Pisz

Uchwała nr 75/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.10.2020

czwartek, 5 lis 2020 13:09
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

Uchwała nr 76/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:00
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 77/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:05
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 78/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:09
w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu oraz wskazanie osób do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu

Uchwała nr 79/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:13
w sprawie ustalenia minimalnych stawek miesięcznego czynszu najmu za lokale użytkowe wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Uchwała nr 80/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:16
w sprawie oddania w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Piskiego, usytuowanych w budynku użytkowym, położonym w Piszu przy ul. Lipowej 5 i zatwierdzenia wysokości stawek czynszu

Uchwała nr 81/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:20
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę gruntu będącego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 82/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:26
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali lekcyjnej znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26

Uchwała nr 83/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:30
w sprawie upoważnienia Starosty Piskiego i Wicestarosty do wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego

Uchwała nr 84/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:35
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 roku

Uchwała nr 85/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:38
w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło w Piszu

Uchwała nr 86/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:43
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr W. Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 87/77/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:48
w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 88/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:52
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 roku

Uchwała nr 89/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 08:56
w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu oraz upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy pożyczki

Uchwała nr 90/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.10.2020

czwartek, 17 gru 2020 09:00
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. "przebudowa drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK nr 58 od km 4+950 do km 10+896, gmina Ruciane - Nida"

Uchwała nr 91/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020

czwartek, 17 gru 2020 09:03
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki będącej w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 92/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020

czwartek, 17 gru 2020 09:11
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

Uchwała nr 93/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020

czwartek, 17 gru 2020 09:14
w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r.

Uchwała nr 94/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020

czwartek, 17 gru 2020 09:16
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Towarzystwem Przyjaciół Piskiej Koszykówki "Oldboys Roś" z siedzibą w Piszu

Uchwała nr 95/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020

czwartek, 17 gru 2020 09:22
zmieniająca Uchwałę Nr 79/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek miesięcznego czynszu najmu za lokale użytkowe wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Uchwała nr 96/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020

czwartek, 17 gru 2020 09:27
w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej 5 oraz zatwierdzenia wysokości stawki czynszu dzierżawy

Uchwała nr 97/80/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.11.2020

czwartek, 17 gru 2020 09:31
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Uchwała nr 98/80/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.11.2020

czwartek, 17 gru 2020 09:34
zmieniająca uchwałę nr 88/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 roku

Uchwała nr 99/81/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.11.2020

czwartek, 17 gru 2020 09:38
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

Uchwała nr 100/81/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.11.2020

czwartek, 17 gru 2020 09:42
w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Piskim Stowarzyszeniem Miłośników Kultury - MAZURIA z siedzibą w Piszu

Uchwała nr 101/82/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2020

czwartek, 17 gru 2020 09:45
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Uchwała nr 102/83/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.12.2020

czwartek, 7 sty 2021 13:59
zmieniająca Uchwałę Nr 79/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek miesięcznego czynszu najmu za lokale użytkowe wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Uchwała nr 103/83/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.12.2020

czwartek, 7 sty 2021 14:05
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane - Nida - ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek

Uchwała nr 104/83/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.12.2020

czwartek, 7 sty 2021 14:09
w sprawie powierzenia nauczycielowi pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 105/83/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.12.2020

czwartek, 7 sty 2021 14:15
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2 oraz garażu posadowionego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2

Uchwała nr 106/83/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.12.2020

czwartek, 7 sty 2021 14:23
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczenia znajdującego się w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2

Uchwała nr 107/83/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.12.2020

czwartek, 7 sty 2021 14:27
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem garażu posadowionego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12 - 200 Pisz

Uchwała nr 108/83/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.12.2020

czwartek, 7 sty 2021 14:31
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2

Uchwała nr 109/83/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.12.2020

czwartek, 7 sty 2021 14:35
w sprawie zmiany Uchwały Nr 109/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Piskim

Uchwała nr 110/83/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.12.2020

czwartek, 7 sty 2021 14:40
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 111/85/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2020

czwartek, 7 sty 2021 14:44
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.