BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/8/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2019

wtorek, 26 mar 2019 12:41
uchylająca uchwałę Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 grudnia 2018r. Nr 105/4/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku.

Uchwała nr 2/8/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.01.2019

wtorek, 26 mar 2019 12:43
w sprawie ustalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

Uchwała nr 3/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

wtorek, 26 mar 2019 12:44
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała nr 4/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

wtorek, 26 mar 2019 12:45
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej znajdującej się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15 .

Uchwała nr 5/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

wtorek, 26 mar 2019 12:46
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu.

Uchwała nr 6/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

wtorek, 26 mar 2019 12:47
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 63 w miejscowości Orzysz (ul. Wojska Polskiego).

Uchwała nr 7/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

wtorek, 26 mar 2019 12:48
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1678N DK Nr 58 (Biała Piska – ul. Piłsudskiego) – Dmusy – granica powiatu (Rożyńsk Wielki) od km 0+000 do km 9+695 i od km 10+185 do km 11+993.

Uchwała nr 8/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

wtorek, 26 mar 2019 12:49
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia, z przeznaczeniem na archiwum, znajdującego się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 9/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

wtorek, 26 mar 2019 12:53
w sprawie ustalenia w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Piszu w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu nowego kierunku kształcenia - opiekunka dziecięca.

Uchwała nr 10/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

wtorek, 26 mar 2019 13:00
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2018/2019.

Uchwała nr 11/10/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.01.2019

wtorek, 26 mar 2019 13:01
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej obejmującej działania i udział Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Uchwała nr 12/11/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2019

wtorek, 26 mar 2019 13:02
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu na lata 2019 - 2020 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Uchwała nr 13/12/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.02.2019

wtorek, 26 mar 2019 13:03
w sprawie pozytywnego uzgodnienia projektu miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Karwica – kompleks VI.

Uchwała nr 14/13/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.03.2019

wtorek, 26 mar 2019 13:05
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w użyczenie sali gimnastycznej położonej w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26 / na rzecz Samorządowego Gimnazjum Publicznego w Piszu/

Uchwała nr 15/13/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.03.2019

wtorek, 26 mar 2019 13:06
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej znajdującej się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15 /na rzecz p. Janusza Długozimy, prowadzącego Prywatną Szkołę Podstawową oraz Prywatne Gimnazjum w Piszu/.

Uchwała nr 16/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019

wtorek, 26 mar 2019 13:08
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2018,

Uchwała nr 17/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019

wtorek, 26 mar 2019 13:10
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia powiatu piskiego za rok 2018,

Uchwała nr 18/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019

wtorek, 26 mar 2019 13:12
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2018,

Uchwała nr 19/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019

wtorek, 26 mar 2019 13:14
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2018.

Uchwała nr 20/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019

wtorek, 26 mar 2019 13:15
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2019 roku.

Uchwała nr 21/16/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.04.2019

wtorek, 1 paź 2019 12:19
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości położonej w Białej Piskiej, przy ul. Sienkiewicza 21.

Uchwała nr 22/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.04.2019

wtorek, 1 paź 2019 12:22
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego za 2018 r.

Uchwała nr 23/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.04.2019

wtorek, 1 paź 2019 12:23
w sprawie zmiany uchwały Nr 18/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2018.

Uchwała nr 24/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.04.2019

wtorek, 1 paź 2019 12:28
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 rok.

Uchwała nr 25/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.04.2019

wtorek, 1 paź 2019 12:29
w sprawie ustalenia w Branżowej Szkole I stopnia Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu nowego kierunku kształcenia – kierowca mechanik.

Uchwała nr 26/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.04.2019

wtorek, 1 paź 2019 12:31
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Ełckim

Uchwała nr 27/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.04.2019

wtorek, 1 paź 2019 12:32
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 28/20/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2019

wtorek, 1 paź 2019 12:33
w sprawie zaopiniowania inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku miasto Szczuczyn – węzeł Ełk Południe.

Uchwała nr 29/21/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.04.2019

wtorek, 1 paź 2019 12:35
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2019 r.

Uchwała nr 30/21/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.04.2019

wtorek, 1 paź 2019 13:24
w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej i kasowej budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

Uchwała nr 31/21/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.04.2019

wtorek, 1 paź 2019 13:29
w sprawie rozstrzygnięcia przetargu dot. Dostawy sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Piskiego”.

Uchwała nr 32/21/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.04.2019

wtorek, 1 paź 2019 13:31
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 33/22/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.05.2019

wtorek, 1 paź 2019 13:33
w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2019 roku

Uchwała nr 34/23/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.05.2019

wtorek, 1 paź 2019 13:35
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

Uchwała nr 35/23/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.05.2019

wtorek, 1 paź 2019 13:36
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pisz raportu o stanie Powiatu Piskiego za 2018 rok.

Uchwała nr 36/23/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.05.2019

wtorek, 1 paź 2019 13:50
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 37/23/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.05.2019

wtorek, 1 paź 2019 13:51
w sprawie zaopiniowania zmiany regulaminu organizacyjnego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Uchwała nr 38/25/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.05.2019

wtorek, 1 paź 2019 13:54
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 39/25/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.05.2019

wtorek, 1 paź 2019 13:56
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu pełnomocnictwa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr 40/25/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.05.2019

wtorek, 1 paź 2019 14:12
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Piski w 2019 roku

Uchwała nr 41/26/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2019

wtorek, 1 paź 2019 14:13
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Orzyszu przy ul. Polnej 18

Uchwała nr 42/27/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.06.2019

wtorek, 1 paź 2019 14:17
w sprawie wyrażenia zgody ponowne oddanie w najem pomieszczenia w budynku ZSO w Orzyszu na gabinet pielęgniarki

Uchwała nr 43/28/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.06.2019

wtorek, 1 paź 2019 14:20
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 44/28/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.06.2019

wtorek, 1 paź 2019 14:21
w sprawie zatwierdzenia regulaminu stosowania monitoringu w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 45/28/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.06.2019

środa, 2 paź 2019 09:29
w sprawie zatwierdzenia regulaminu stosowania monitoringu w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu

Uchwała nr 46/28/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.06.2019

środa, 2 paź 2019 09:32
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego.

Uchwała nr 47/29/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.07.2019

środa, 2 paź 2019 09:55
w sprawie rozstrzygnięcia przetargu dot. Dostawy sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Piskiego”

Uchwała nr 48/30/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.07.2019

środa, 2 paź 2019 09:58
w sprawie pozytywnego zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 49/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.08.2019

środa, 2 paź 2019 10:00
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 50/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.08.2019

środa, 2 paź 2019 10:02
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2019 r.

Uchwała nr 51/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.08.2019

środa, 2 paź 2019 10:05
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2019 r.

Uchwała nr 52/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.08.2019

środa, 2 paź 2019 10:07
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem powierzchni pod automat do gorących napojów znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 53/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.08.2019

środa, 2 paź 2019 10:10
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

Uchwała nr 54/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.08.2019

środa, 2 paź 2019 10:12
w sprawie przekazania niektórych uprawnień określonych przepisami ustawy o drogach publicznych, zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

Uchwała nr 55/33/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.08.2019

środa, 2 paź 2019 10:15
w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu do podejmowania czynności w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (RPO), Osi Priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.

Uchwała nr 56/35/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.09.2019

środa, 2 paź 2019 10:16
w sprawie rozstrzygnięcia przetargu dot. Dostawy oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Piskiego”

Uchwała nr 57/35/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.09.2019

środa, 2 paź 2019 10:18
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Uchwała nr 58/35/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.09.2019

środa, 2 paź 2019 10:20
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu przy ul. Gizewiusza 3

Uchwała nr 59/35/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.09.2019

środa, 2 paź 2019 10:22
w sprawie powołania komisji konkursowej, która dokona oceny złożonych ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”.

Uchwała nr 60/36/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2019

środa, 2 paź 2019 10:26
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia na sklepik szkolny znajdującego się w budynku położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 61/36/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2019

środa, 2 paź 2019 10:28
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali lekcyjnej znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 62/36/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2019

środa, 2 paź 2019 10:30
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznych znajdujących się w budynku położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 63/36/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2019

środa, 2 paź 2019 10:31
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 64/36/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2019

środa, 2 paź 2019 10:35
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2019 roku.

Uchwała Nr 65/36/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2019 r.

poniedziałek, 27 sty 2020 12:37
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej znajdującej się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 66/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019

czwartek, 27 lut 2020 12:06
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Piskiego na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025

Uchwała nr 67/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019

czwartek, 27 lut 2020 12:10
w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Uchwała nr 68/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.09.2019

czwartek, 27 lut 2020 12:14
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Piskiego w 2019 roku

Uchwała nr 69/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

czwartek, 27 lut 2020 12:18
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej znajdującej się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 70/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

czwartek, 27 lut 2020 12:25
w sprawie przyjęcia projektu "Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020".

Uchwała nr 71/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

czwartek, 27 lut 2020 12:29
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

Uchwała nr 72/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

czwartek, 27 lut 2020 12:37
zmieniająca Uchwałę Nr 66/37/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Piskiego na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025

Uchwała nr 73/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.10.2019

czwartek, 27 lut 2020 12:45
w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia" w 2019 roku.

Uchwała nr 74/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2019

czwartek, 27 lut 2020 13:00
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Uchwała nr 75/39/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2019

czwartek, 27 lut 2020 13:03
w sprawie zmiany Uchwały Nr 55/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu oraz upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy pożyczki

Uchwała nr 76/40/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.10.2019

czwartek, 27 lut 2020 13:08
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

Uchwała nr 77/41/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2019

czwartek, 27 lut 2020 13:12
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

Uchwała nr 78/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019

czwartek, 27 lut 2020 13:18
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020 - 2025

Uchwała nr 79/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019

czwartek, 27 lut 2020 13:22
w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2020 r.

Uchwała nr 80/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019

czwartek, 27 lut 2020 13:26
w sprawie zmiany miesięcznej stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, stanowiące zasób mieszkalny Powiatu Piskiego, usytuowane w budynku nr 2A, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej

Uchwała nr 81/42/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2019

czwartek, 27 lut 2020 13:31
w sprawie składu Zespołu do podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała nr 82/43/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.11.2019

czwartek, 27 lut 2020 13:45
w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach do podejmowania czynności w zakresie wykonania przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach

Uchwała nr 83/43/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.11.2019

czwartek, 27 lut 2020 13:50
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu do podejmowania czynności w zakresie wykonania przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej w budynku Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Uchwała nr 84/44/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.11.2019

czwartek, 27 lut 2020 13:55
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

Uchwała nr 85/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019

czwartek, 27 lut 2020 14:10
w sprawie cofnięcia powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 86/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019

czwartek, 27 lut 2020 14:13
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 87/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.12.2019

czwartek, 27 lut 2020 14:15
w sprawie zaopiniowania projektu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Wygryny - Iznota gmina Ruciane -Nida na działce o nr geod. 2166/12, 2166/9, 2166/5, 2166/15, 2166/17, 166/3, 2/7, 2171/4, 2171/3, 2178, 2184, 2192, 1615/3, 2191/2, 2201/1, 2200/2, 1615/2, 2210/1, 2211/1, 1615/1, 2218/2, 2218/1 (obręb Iznota).

Uchwała nr 88/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

czwartek, 27 lut 2020 14:21
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2 oraz garażu posadowionego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2.

Uchwała nr 89/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

czwartek, 27 lut 2020 14:26
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2

Uchwała nr 90/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

czwartek, 27 lut 2020 14:28
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem garażu posadowionego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz

Uchwała nr 91/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

czwartek, 27 lut 2020 14:33
w sprawie wyrażania zgody na ponowne oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 92/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

czwartek, 27 lut 2020 14:44
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 93/46/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2019

czwartek, 27 lut 2020 14:46
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 94/47/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.12.2019

czwartek, 27 lut 2020 14:49
w sprawie zmiany Uchwały Nr 109/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Piskim

Uchwała nr 95/48/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2019

czwartek, 27 lut 2020 14:52
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.