BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/107/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2014

czwartek, 8 maj 2014 14:25
zmieniająca uchwałę nr 70/69/2013 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z EFS- PO KL

Uchwała nr 2/107/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2014

czwartek, 8 maj 2014 14:27
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 r.

Uchwała nr 3/107/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2014

czwartek, 8 maj 2014 14:29
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania pomieszczeń znajdujących się w budynku ZSO w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 4/107/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2014

czwartek, 8 maj 2014 14:31
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 5/107/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2014

czwartek, 8 maj 2014 14:32
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania części nieruchomości znajdującej się na terenie ZSZ w Piszu przy ul. Gizewiusza 3

Uchwała nr 6/107/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2014

czwartek, 8 maj 2014 14:34
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania nieruchomości znajdującej się na terenie ZSZ w Piszu przy ul. Gizewiusza 3

Uchwała nr 7/107/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2014

czwartek, 8 maj 2014 14:36
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku internatu ZSZ w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2

Uchwała nr 8/107/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2014

czwartek, 8 maj 2014 14:38
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania pomieszczenia znajdującego się na parterze w budynku internatu ZSZ w Piszu , zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2

Uchwała nr 9/107/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2014

czwartek, 8 maj 2014 14:41
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku internatu ZSZ w Piszu, zlokalizowanym przy ul. Piaskowej 2

Uchwała nr 10/107/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2014

czwartek, 8 maj 2014 14:43
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania działki zlokalizowanej w Piszu przy ul. Gizewiusza 3

Uchwała nr 11/107/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2014

środa, 14 maj 2014 14:03
w sprawie ustalenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład ZSL w Rucianem - Nidzie kierunku kształcenia zawodowego operator maszyn leśnych

Uchwała nr 12/107/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2014

środa, 14 maj 2014 14:06
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę powierzchni gruntowej położonej w Piszu przy ul. Czerniewskiego 6

Uchwała nr 13/107/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2014

środa, 14 maj 2014 14:08
w sprawie wyrażenia zgody dla OSW w Łupkach na wydzierżawienie działek gruntu, położonych w obrębie Łupki , gmina Pisz

Uchwała nr 14/108/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.01.2014

środa, 14 maj 2014 14:09
w sprawie lokowania wolnych środków w innych bankach w 2014 r.

Uchwała nr 15/108/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.01.2014

środa, 14 maj 2014 14:10
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizację przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 16/108/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.01.2014

środa, 14 maj 2014 14:40
w sprawie zasad rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Piskiego dla samorządowej instytucji kultury

Uchwała nr 17/109/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.02.2014

środa, 14 maj 2014 14:42
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 89/103/2013 z dnia 10.12.2013 r.

Uchwała nr 18/109/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.02.2014

środa, 14 maj 2014 14:44
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 90/103/2013 z dnia 10.12.2013 r.

Uchwała nr 19/110/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2014

środa, 14 maj 2014 14:45
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Uchwała nr 20/110/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2014

środa, 14 maj 2014 14:48
w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Uchwała nr 21/110/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2014

środa, 14 maj 2014 14:52
zmieniająca uchwałę nr 7/6/2011 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

Uchwała nr 22/110/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2014

środa, 14 maj 2014 14:54
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w m. Ruciane - Nida przy ul. Nadbrzeżnej 1a

Uchwała nr 23/110/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2014

środa, 14 maj 2014 14:56
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 68/96/2013 z dnia 16.09.2013 r.

Uchwała nr 24/110/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.02.2014

środa, 14 maj 2014 14:58
w sprawie upoważnienia dyrektora ZSL w Rucianem - Nidzie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. "Zazieleń Świat z Nami II" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Uchwała nr 25/111/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:19
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 26/111/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:40
w sprawie przekazania niektórych uprawnień określonych przepisami ustawy o drogach publicznych, dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 27/111/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:42
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Uchwała nr 28/111/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:43
w sprawie udzielania pełnomocnictwa dyrektorowi SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 29/111/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:44
w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Piskiego - OSW w Łupkach z tytułu odpłatności za wyżywienie w OSW w Łupkach

Uchwała nr 30/112/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:45
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2013

Uchwała nr 31/112/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:49
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2013

Uchwała nr 32/112/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:50
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2013

Uchwała nr 33/112/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:50
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2013

Uchwała nr 34/112/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:51
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 35/113/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:52
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej części działki oznaczonej nr geod. 1055, położonej w obrębie Pisz 1 - ul. Mała w Piszu

Uchwała nr 36/113/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:53
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Baśniowej w Piszu do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 37/113/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:54
w sprawie wyrażenia opinii dla Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 38/113/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.03.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:56
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2013/2014

Uchwała nr 39/114/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.04.2014

wtorek, 27 maj 2014 10:57
w sprawie wydania opinii do projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV na terenie gminy Bakałarzewo

Uchwała nr 40/114/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.04.2014

wtorek, 27 maj 2014 11:00
w sprawie upoważnienia dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej do podejmowania czynności w zakresie realizacji pn. "Likwidacja barier architektonicznych w budynku ZS Nr 1 w Białej Piskiej"

Uchwała nr 41/114/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.04.2014

wtorek, 27 maj 2014 11:02
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. "Przystosowanie budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu do potrzeb osób niepełnosprawnych"

Uchwała nr 42/114/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.04.2014

wtorek, 27 maj 2014 11:03
w sprawie upoważnienia dyrektora ZSZ w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. "Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych powiatu piskiego poprzez ułatwienie dostępu do oferty edukacyjnej ZSZ w Piszu"

Uchwała nr 43/114/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.04.2014

wtorek, 27 maj 2014 11:05
w sprawie upoważnienia dyrektora ZSL w Rucianem - Nidzie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych w ZSL w Rucianem - Nidzie"

Uchwała nr 44/115/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.04.2014

wtorek, 27 maj 2014 11:06
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2014 r.

Uchwała nr 45/116/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.05.2014

wtorek, 27 maj 2014 11:13
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 46/116/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.05.2014

wtorek, 27 maj 2014 11:15
zmieniająca uchwałę nr 6/5/2011 z dnia 17.01.2011 w sprawie stawek miesięcznego czynszu najmu za lokale użytkowe wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Uchwała nr 47/117/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2014

wtorek, 27 maj 2014 11:20
w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała nr 48/119/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.06.2014

czwartek, 4 wrz 2014 10:59
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej 174015N części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 99/4, położonej w obrębie Łysonie, gmina Pisz

Uchwała nr 49/121/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.07.2014

czwartek, 4 wrz 2014 11:09
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 50/121/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.07.2014

czwartek, 4 wrz 2014 11:18
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2014 r.

Uchwała nr 51/122/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2014

czwartek, 4 wrz 2014 11:21
w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Uchwała nr 52/122/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2014

czwartek, 4 wrz 2014 11:23
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem auli w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 53/122/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2014

czwartek, 4 wrz 2014 11:24
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 54/123/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.07.2014

czwartek, 4 wrz 2014 11:26
w sprawie przyjęcia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności oraz program działania instytucji kultury, dla których Powiat Piski pełni funkcję organizatora

Uchwała nr 55/123/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.07.2014

czwartek, 4 wrz 2014 11:39
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZSZ w Piszu

Uchwała nr 56/123/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.07.2014

czwartek, 4 wrz 2014 11:42
w sprawie wyrażenia zgody dla ZS Nr 1 w Piszu na wydzierżawienie pomieszczenia na sklepik szkolny

Uchwała nr 57/123/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.07.2014

czwartek, 4 wrz 2014 11:43
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych od roku 2014/2015 w formie elektronicznej

Uchwała nr 58/124/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.08.2014

czwartek, 4 wrz 2014 11:45
w sprawie wyznaczenia zgody na ponowne oddanie w najem auli w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 59/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2014

czwartek, 4 wrz 2014 12:00
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2014 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 60/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2014

czwartek, 4 wrz 2014 12:06
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2014 r.

Uchwała nr 61/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2014

czwartek, 4 wrz 2014 12:12
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2014 r.

Uchwała nr 62/126/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 13:20
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Uchwała nr 63/126/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 13:22
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 64/126/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 13:23
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 65/126/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 13:24
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15 z przeznaczeniem na sklepik szkolny

Uchwała nr 66/126/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 13:26
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem powierzchni pod automat do napoi gorących znajdujący się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 67/126/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 13:29
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu do wykonywania czynności związanych z wdrożeniem i realizacją projektu pn. "Monografia Powiatowego Ośrodka Sportowego w Piszu środkiem wizerunku Mazur, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie"

Uchwała nr 68/126/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 13:31
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w wynajem sali dydaktycznej oraz warsztatu szkutniczego na potrzeby prowadzenia kursu szkutniczego znajdujących się na nieruchomości położonej w Piszu przy Alei Turystów 22

Uchwała nr 69/128/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 13:32
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2015 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

Uchwała nr 70/128/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 13:35
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Uchwała nr 71/128/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 13:37
zmieniająca uchwałę nr 11/8/2011 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie terminów przekazywania pobranych dochodów Skarbu Państwa i dochodów budżetu powiatu przez jednostki organizacyjne

Uchwała nr 72/128/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.09.2014

wtorek, 3 mar 2015 12:49
w sprawie terminu zwrotu środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych lecz niewykorzystanych do końca roku przez jednostki organizacyjne

Uchwała nr 73/128/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.09.2014

wtorek, 3 mar 2015 12:51
w sprawie wskazania osób do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu

Uchwała nr 74/128/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.09.2014

wtorek, 3 mar 2015 12:53
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2014r.

Uchwała nr 75/128/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.09.2014

wtorek, 3 mar 2015 12:54
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Powiatu Piskiego w 2014 r.

Uchwała nr 76/130/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2014

wtorek, 3 mar 2015 12:55
w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej

Uchwała nr 77/130/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2014

wtorek, 3 mar 2015 12:57
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Łupkach, gmina Pisz

Uchwała nr 78/130/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2014

wtorek, 3 mar 2015 12:58
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości znajdującej się na terenie ZSZ w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz

Uchwała nr 79/130/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2014

wtorek, 3 mar 2015 12:59
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem przez ZSZ w Piszu sali gimnastycznej

Uchwała nr 80/131/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.10.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:01
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej dla otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na: ,,Prowadzeniu na terenie powiatu piskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych”, ,,Prowadzeniu na terenie powiatu piskiego środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadgminnym dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Uchwała nr 81/131/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.10.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:03
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu pn. "Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich "

Uchwała nr 82/131/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.10.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:05
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 83/131/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.10.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:07
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie wykopu na działce nr 52/1, obręb Łupki, gmina Pisz w celu doprowadzenia wody do budynku posadowionego na tej działce

Uchwała nr 84/133/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:09
w sprawie zmiany uchwały nr 19/110/2014 z dnia 14.02.2014 r.

Uchwała nr 85/133/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:10
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2015-2020

Uchwała nr 86/133/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:12
w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2015 r.

Uchwała nr 87/133/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:13
w sprawie zmiany uchwały nr 2/107/2014 z dnia 15.01.2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok

Uchwała nr 88/133/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:15
w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Uchwała nr 89/133/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:16
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę działek gruntu położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz

Uchwała nr 90/133/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:18
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. "Leśnictwo w praktyce - staż zawodowy we Francji" finansowanego ze środków Erasmus+

Uchwała nr 91/134/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.11.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:37
w sprawie zatwierdzenia ofert konkursowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Uchwała nr 92/134/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.11.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:38
w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości, lokali użytkowych (biurowych) usytuowanych w budynku, położonym w Piszu przy ul. Lipowej 5

Uchwała nr 1/1/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2014

środa, 4 mar 2015 10:21
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej dla otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na: "Utworzeniu i prowadzeniu na terenie powiatu piskiego Środowiskowego Domu Samopomocy o zasięgu ponadgminnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Uchwała nr 2/2/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.12.2014

środa, 4 mar 2015 10:23
w sprawie zatwierdzenia ofert konkursowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała nr 3/4/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2014

środa, 4 mar 2015 10:24
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

Uchwała nr 4/4/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2014

środa, 4 mar 2015 10:25
w sprawie zmiany uchwały Nr 70/69/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Uchwała nr 5/4/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2014

środa, 4 mar 2015 10:27
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.