BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/123/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2022

środa, 30 mar 2022 10:35
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Uchwała nr 2/123/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2022

środa, 30 mar 2022 10:40
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie do współużytkowania pomieszczeń znajdujących się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 3/123/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2022

środa, 30 mar 2022 10:56
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia, z przeznaczeniem na archiwum, znajdującego się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 4/124/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.01.2022

środa, 30 mar 2022 11:02
w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/111/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 5/124/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.01.2022

środa, 30 mar 2022 11:07
w sprawie zmiany załącznika nr1 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu uchwalonego Uchwałą nr 36/23/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 maja 2019 r.

Uchwała nr 6/124/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.01.2022

środa, 30 mar 2022 11:15
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 7/125/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.01.2022

środa, 30 mar 2022 11:18
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Uchwała nr 8/125/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.01.2022

środa, 30 mar 2022 11:23
w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Piskiego, położonej na terenie obrębu Kaliszki, gmina Biała Piska

Uchwała nr 9/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022

środa, 30 mar 2022 11:27
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr geod. 111/1, 112/1 w obrębie geod. Pogorzel Wielka, gmina Biała Piska

Uchwała nr 10/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022

środa, 30 mar 2022 11:33
w sprawie zmiany uchwały Nr 7/125/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Uchwała nr 11/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022

środa, 30 mar 2022 11:39
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok 2021/2022

Uchwała nr 12/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022

środa, 30 mar 2022 11:43
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Piski w 2022 roku

Uchwała nr 13/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022

środa, 30 mar 2022 11:49
w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Uchwała nr 14/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2022

środa, 30 mar 2022 11:53
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 15/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022

środa, 30 mar 2022 11:59
w sprawie zmiany Uchwały Nr 109/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Piskim

Uchwała nr 16/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022

środa, 30 mar 2022 12:03
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Uchwała nr 17/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022

środa, 30 mar 2022 12:13
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Uchwała nr 18/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022

środa, 30 mar 2022 12:16
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 19/127/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2022

środa, 30 mar 2022 12:19
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie z pominięciem procedury przetargowej firmie BUDIMEX PPP SA, części nieruchomości, z przeznaczeniem na cele budowlane, w postaci trzech stanowisk parkingowych, w celu zainstalowania w tym obszarze dwóch systemów do ładowania pojazdów elektrycznych

Uchwała nr 20/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2022

środa, 30 mar 2022 12:25
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości położonej w Białej Piskiej, przy ul. Sienkiewicza 21

Uchwała nr 21/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2022

środa, 30 mar 2022 12:30
w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Piskiego na lata 2022-2024

Uchwała nr 22/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2022

środa, 30 mar 2022 12:35
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. w zakresie: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa 3) promocji i ochrony zdrowia

Uchwała nr 23/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2022

środa, 30 mar 2022 12:42
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 24/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022

środa, 30 mar 2022 12:56
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2021

Uchwała nr 25/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022

środa, 30 mar 2022 12:59
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2021

Uchwała nr 26/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022

środa, 30 mar 2022 13:01
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2021

Uchwała nr 27/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022

środa, 30 mar 2022 13:05
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2021

Uchwała nr 28/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022

środa, 30 mar 2022 13:08
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 29/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2022

środa, 30 mar 2022 13:12
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie

Uchwała nr 30/130/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2022

środa, 30 mar 2022 13:18
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 20/110/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Uchwała nr 31/130/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2022

środa, 30 mar 2022 13:24
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; promocji i ochrony zdrowia

Uchwała nr 32/131/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.03.2022

środa, 30 mar 2022 13:31
zmieniająca Uchwałę Nr 115/2/2001 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność powiatu piskiego

Uchwała nr 33/131/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.03.2022

środa, 30 mar 2022 13:35
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 34/131/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.03.2022

środa, 30 mar 2022 13:37
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 35/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 08:36
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2021 rok

Uchwała nr 36/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 08:42
w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci drogowej Powiatu Piskiego na lata 2022 - 31"

Uchwała nr 37/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 08:47
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie

Uchwała nr 38/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 08:53
w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu Piskiego z przeznaczeniem pod stację ładowania pojazdów elektrycznych

Uchwała nr 39/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 09:00
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, położonej na terenie miasta Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej oraz zatwierdzenia wysokości czynszu dzierżawnego

Uchwała nr 40/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 09:06
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. " Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu " stanowiącej połączenie z drogą krajową nr 58 i drogą krajową nr 63 poprzez drogę gminną - ul. Warmińską w Piszu

Uchwała nr 41/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 09:13
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; promocji i ochrony zdrowia

Uchwała nr 42/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 09:24
zmieniająca Uchwałę Nr 107/73/2016 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Piszu oraz jej koordynacji w jednostkach podległych i nadzorowanych

Uchwała nr 43/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 09:30
w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych

Uchwała nr 44/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 09:35
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz

Uchwała nr 45/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 09:41
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie

Uchwała nr 46/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 09:45
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie

Uchwała nr 47/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 09:48
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 48/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 09:53
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr 49/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 09:57
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 50/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 10:01
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pisz raportu o stanie Powiatu Piskiego za 2021 rok

Uchwała nr 51/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 10:06
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 52/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 10:11
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.05.2022

poniedziałek, 16 maj 2022 10:15
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Uchwała nr 54/138/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2022

środa, 29 cze 2022 08:45
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane - Nida - ul. Leśna

Uchwała nr 55/138/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2022

środa, 29 cze 2022 08:54
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr 56/138/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2022

środa, 29 cze 2022 09:02
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Uchwała nr 57/138/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2022

środa, 29 cze 2022 09:12
w sprawie wyrażenia opinii o ustalenie odległości od krawędzi jezdni od drogi powiatowej nr 1646N działka nr 89/6 położonej w miejscowości Końcewo, gmina Ruciane - Nida

Uchwała nr 58/139/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.05.2022

środa, 29 cze 2022 09:18
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej na terenie powiatu Piskiego

Uchwała nr 59/140/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.06.2022

środa, 29 cze 2022 09:24
w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Technik Ruciane - Nida" realizacji zadania publicznego "Łucznicze pasje" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 60/140/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.06.2022

środa, 29 cze 2022 09:33
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

Uchwała nr 61/140/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.06.2022

środa, 29 cze 2022 09:41
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 62/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2022

środa, 29 cze 2022 09:46
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Uchwała nr 63/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2022

środa, 29 cze 2022 09:48
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr 64/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2022

środa, 29 cze 2022 10:06
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr 65/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2022

środa, 29 cze 2022 10:21
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 66/142/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2022

środa, 29 cze 2022 10:28
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 67/142/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2022

środa, 29 cze 2022 10:32
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

Uchwała nr 68/142/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2022

środa, 29 cze 2022 10:35
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 69/142/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2022

środa, 29 cze 2022 10:39
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu