BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

czwartek, 16 lut 2017 12:24
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała nr 2/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

czwartek, 16 lut 2017 12:26
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny lokali użytkowych nr 4 i 5, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Pisz przy ul. Lipowej 5.

Uchwała nr 3/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

czwartek, 16 lut 2017 12:33
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 4/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

czwartek, 16 lut 2017 12:34
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dotyczącej pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, zlokalizowanego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 3.

Uchwała nr 5/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

czwartek, 16 lut 2017 12:35
w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Piskiego – Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu z tytułu usługi warsztatowej realizowanej na rzecz firmy Patron Sp. z o.o. w Warszawie.

Uchwała nr 6/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

czwartek, 16 lut 2017 12:35
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem 0000037957, do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Uchwała nr 7/76/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.01.2017

czwartek, 16 lut 2017 12:36
zmieniająca uchwałę Nr 109/73/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Piskim.

Uchwała nr 8/76/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.01.2017

czwartek, 16 lut 2017 12:39
w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piszu w czasie jego nieobecności.

Uchwała nr 9/79/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.02.2017

wtorek, 28 mar 2017 10:37
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu.

Uchwała nr 10/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

wtorek, 28 mar 2017 10:39
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2016.

Uchwała nr 11/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

wtorek, 28 mar 2017 10:41
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia powiatu piskiego za rok 2016.

Uchwała nr 12/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

wtorek, 28 mar 2017 10:43
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2016.

Uchwała nr 13/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

wtorek, 28 mar 2017 10:44
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2016.

Uchwała nr 14/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

wtorek, 28 mar 2017 10:45
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2016/2017.

Uchwała nr 15/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

wtorek, 28 mar 2017 10:54
w sprawie upoważnienia dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej do dokonywania czynności w zakresie realizacji projektu pn. "Przebudowa schodów wejściowych do warsztatów szkolnych ZS Nr 1 w Białej Piskiej z budową podjazdu oraz remontu łazienki dla osób niepełnosprawnych" w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, Program wyrównywania różnic między regionami III.

Uchwała nr 16/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

wtorek, 28 mar 2017 11:01
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem- Nidzie do dokonywania czynności związanych z realizacją projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie” w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, Program wyrównywania różnic między regionami III.

Uchwała nr 17/81/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2017

wtorek, 28 mar 2017 11:03
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piszu przy ul. Gizewiusza 3.

Uchwała nr 18/81/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2017

wtorek, 28 mar 2017 11:18
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości położonej w Białej Piskiej, przy ul. Sienkiewicza 21.

Uchwała nr 19/81/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2017

wtorek, 28 mar 2017 11:19
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli znajdującej się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 20/84/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.04.2017

piątek, 26 maj 2017 14:11
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

Uchwała nr 21/84/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.04.2017

piątek, 26 maj 2017 14:13
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu.

Uchwała nr 22/85/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2017

piątek, 26 maj 2017 14:15
zmieniająca Uchwałę Nr 115/2/2001 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność powiatu piskiego zmieniona Uchwałami: Nr 28/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013 r., Nr 41/89/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.07.2013 r. i Nr 86/103/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2013 r.

Uchwała nr 23/86/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2017

piątek, 26 maj 2017 14:16
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok.

Uchwała nr 24/86/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2017

piątek, 26 maj 2017 14:16
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu

Uchwała nr 25/86/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.04.2017

piątek, 26 maj 2017 14:48
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

Uchwała nr 26/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017

piątek, 26 maj 2017 14:49
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego.

Uchwała nr 27/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017

piątek, 26 maj 2017 14:51
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach zlokalizowanego w Łupkach 15.

Uchwała nr 28/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017

piątek, 26 maj 2017 14:52
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Nowoczesność i precyzja. Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

Uchwała nr 29/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017

piątek, 26 maj 2017 14:54
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Uchwała nr 30/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017

piątek, 26 maj 2017 14:55
w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Piszu nr 17/81/2017 z dnia 20 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piszu przy ul. Gizewiusza 3.

Uchwała nr 31/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017

piątek, 26 maj 2017 14:56
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.

Uchwała nr 32/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017

piątek, 26 maj 2017 14:58
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

Uchwała nr 33/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017

piątek, 26 maj 2017 14:58
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu

Uchwała nr 34/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017

piątek, 26 maj 2017 14:59
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Orzyszu.

Uchwała nr 35/88/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2017

piątek, 26 maj 2017 15:00

Uchwała nr 36/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.05.2017

piątek, 26 maj 2017 15:01
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr 37/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.05.2017

piątek, 26 maj 2017 15:02
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu

Uchwała nr 38/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.05.2017

piątek, 26 maj 2017 15:02
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie.

Uchwała nr 39/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.05.2017

piątek, 26 maj 2017 15:03
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 40/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017

piątek, 21 lip 2017 12:34
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku

Uchwała nr 41/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017

piątek, 21 lip 2017 12:36
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu.

Obwieszczenie Nr 1/2017 Zarządu Powiatu z dnia 01.06.2017

piątek, 21 lip 2017 12:39
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu.

Uchwała nr 42/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017

piątek, 21 lip 2017 12:46
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę części nieruchomości (przez Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Polna 2A z siedzibą w Rucianem – Nidzie).

Uchwała nr 43/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017

piątek, 21 lip 2017 12:50
w sprawie zmiany uchwały Nr 39/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach.

Uchwała nr 44/90/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.06.2017

piątek, 21 lip 2017 12:51
w sprawie zmiany uchwały Nr 38/89/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie.

Uchwała nr 45/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

piątek, 21 lip 2017 12:52
w sprawie powołania komisji przetargowej (na sprzedaż nieruchomości ul. Lipowa w Piszu).

Uchwała nr 46/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

piątek, 21 lip 2017 12:54
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2016 rok.

Uchwała nr 47/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

piątek, 21 lip 2017 12:55
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

Uchwała nr 48/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

piątek, 21 lip 2017 12:57
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach.

Uchwała nr 49/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

piątek, 21 lip 2017 12:59
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach.

Uchwała nr 50/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

piątek, 21 lip 2017 13:00
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

Uchwała nr 51/91/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.06.2017

piątek, 21 lip 2017 13:02
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu.

Uchwała nr 52/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

piątek, 21 lip 2017 13:03
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg w Giżycku

Uchwała nr 53/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

piątek, 21 lip 2017 13:05
w sprawie zaopiniowania propozycji wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi nr 173005N Zastrużne –Góra.

Uchwała nr 54/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

piątek, 21 lip 2017 13:06
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Orzysz do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 55/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

piątek, 21 lip 2017 13:07
w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Orzysz.

Uchwała nr 56/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

piątek, 21 lip 2017 13:08
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Biała Piska do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 57/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

piątek, 21 lip 2017 13:11
w sprawie powołania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w powiecie piskim.

Uchwała nr 58/92/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2017

piątek, 21 lip 2017 13:12
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem 6 sal lekcyjnych znajdujących się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 59/93/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2017

piątek, 21 lip 2017 13:18
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

Uchwała nr 60/93/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2017

piątek, 21 lip 2017 13:25
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 61/94/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.07.2017

piątek, 21 lip 2017 13:35
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Uchwała nr 63/95/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.08.2017

piątek, 17 lis 2017 10:35
uchylająca uchwałę Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 lipca 2017r. Nr 62/94/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku.

Uchwała nr 62/94/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.07.2017

piątek, 21 lip 2017 13:38
w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku.

Uchwała nr 64/95/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.08.2017

piątek, 17 lis 2017 10:37
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2017.

Uchwała nr 65/96/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2017

piątek, 17 lis 2017 10:39
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu przy ul. Gizewiusza 3.

Uchwała nr 66/96/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2017

piątek, 17 lis 2017 10:40
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia na sklepik szkolny znajdującego się w budynku położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 67/96/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2017

piątek, 17 lis 2017 10:41
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, zlokalizowanego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 3.

Uchwała nr 68/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017

piątek, 17 lis 2017 10:42
w sprawie powołania komisji przetargowej (na sprzedaż garaży w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego).

Uchwała nr 69/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017

piątek, 17 lis 2017 10:44
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr 70/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017

piątek, 17 lis 2017 10:45
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ZS Nr 1 w Piszu

Uchwała nr 71/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017

piątek, 17 lis 2017 10:46
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi SOSW w Łupkach

Uchwała nr 72/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017

piątek, 17 lis 2017 10:47
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkól Leśnych w Rucianem – Nidzie

Uchwała nr 73/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2017

piątek, 17 lis 2017 11:33
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 74/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2017

piątek, 17 lis 2017 11:34
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2017 r.

Uchwała nr 75/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2017

piątek, 17 lis 2017 11:43
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2017 r.

Uchwała nr 76/99/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.08.2017

piątek, 17 lis 2017 11:44
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku.

Uchwała nr 77/100/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.09.2017

piątek, 17 lis 2017 11:45
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

Uchwała nr 78/100/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.09.2017

piątek, 17 lis 2017 11:47
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem 6 sal lekcyjnych znajdujących się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 79/100/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.09.2017

piątek, 17 lis 2017 11:48
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sal gimnastycznych znajdujących się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 80/101/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.09.2017

piątek, 17 lis 2017 11:50
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 81/101/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.09.2017

piątek, 17 lis 2017 13:11
zmieniająca uchwałę nr 68/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała nr 82/102/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.09.2017

piątek, 17 lis 2017 13:13
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2022.

Uchwała nr 83/102/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.09.2017

piątek, 17 lis 2017 13:17
w sprawie wyrażenie zgody na ponowne oddanie w najem sal lekcyjnych znajdujących się w budynku I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 84/103/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.09.2017

piątek, 17 lis 2017 13:18
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Piskiego w 2017 roku

Uchwała nr 85/104/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.10.2017

piątek, 17 lis 2017 13:26
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Uchwała nr 86/105/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.10.2017

piątek, 17 lis 2017 13:28
w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych w ramach projektu Mazurskiej Pętli Rowerowej dla Etapu II MPR – tzw. Południowo – Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Uchwała nr 87/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2017

piątek, 17 lis 2017 13:30
w sprawie ustalenia w Branżowej Szkole I stopnia w Piszu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu nowego kierunku kształcenia mechanik- operator do produkcji drzewnej.

Uchwała nr 88/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2017

piątek, 17 lis 2017 13:31
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwała nr 89/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2017

piątek, 17 lis 2017 13:33
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018.

Uchwała nr 90/107/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2017

piątek, 17 lis 2017 13:34
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2018 – 2023.

Uchwała nr 91/107/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2017

piątek, 17 lis 2017 13:37
w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2018 r.

Uchwała nr 92/108/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.11.2017

piątek, 9 lut 2018 14:39
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2017 r.

Uchwała nr 93/108/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.11.2017

piątek, 9 lut 2018 14:42
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 94/109/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2017

piątek, 9 lut 2018 14:43
w sprawie wskazania osób do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Uchwała nr 95/109/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2017

piątek, 9 lut 2018 14:45
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwała nr 96/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

piątek, 9 lut 2018 14:46
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

Uchwała nr 97/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

piątek, 9 lut 2018 14:48
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu do podejmowania czynności w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (RPO), Osi Priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.

Uchwała nr 98/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

piątek, 9 lut 2018 14:49
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2 /PCPR/

Uchwała nr 99/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

piątek, 9 lut 2018 14:50
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2 /PINB/

Uchwała nr 100/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

piątek, 9 lut 2018 14:52
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem garażu posadowionego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz /SANEPID/

Uchwała nr 101/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

piątek, 9 lut 2018 14:53
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2 /NZOZ/

Uchwała nr 102/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

piątek, 9 lut 2018 14:53
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej znajdującej się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15 /Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Huragan Pisz/.

Uchwała nr 103/111/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.12.2017

piątek, 9 lut 2018 14:55
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu.

Uchwała nr 104/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017

piątek, 9 lut 2018 14:56
w sprawie ustalenia w Branżowej Szkole I stopnia w Orzyszu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu nowego kierunku kształcenia – sprzedawca.

Uchwała nr 105/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017

piątek, 9 lut 2018 14:59
w sprawie ustalenia w Branżowej Szkole I stopnia w Orzyszu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu nowego kierunku kształcenia – kucharz.

Uchwała nr 106/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017

piątek, 9 lut 2018 15:01
w sprawie ustalenia w Branżowej Szkole I stopnia w Orzyszu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu nowego kierunku kształcenia – fryzjer.

Uchwała nr 107/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017

piątek, 9 lut 2018 15:02
w sprawie ustalenia w Branżowej Szkole I stopnia w Orzyszu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu nowego kierunku kształcenia – stolarz.

Uchwała nr 108/113/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2017

piątek, 9 lut 2018 15:03
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r.