BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/76/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.01.2013

środa, 17 lip 2013 08:15
zm. uchwałę nr 6/5/2011 z dnia 17.01.2011 w sprawie stawek miesięcznego czynszu najmu za lokale użytkowe wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Uchwała nr 2/76/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.01.2013

środa, 17 lip 2013 08:21
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piszu przy ul. Matejki 26

Uchwała nr 3/76/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.01.2013

środa, 17 lip 2013 08:22
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piszu przy ul. Matejki 26

Uchwała nr 4/76/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.01.2013

środa, 17 lip 2013 08:23
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej w budynku położonym w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 3

Uchwała nr 5/77/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.02.2013

środa, 17 lip 2013 08:26
w sprawie zmiany uchwały nr 70/69/2012 z dnia 12.11.2012 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z EFS – POKL

Uchwała nr 6/79/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.02.2013

środa, 17 lip 2013 08:29
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi powiatowej na terenie Powiatu Ełckiego i zaliczenie do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 7/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:37
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2012

Uchwała nr 8/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:39
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia powiatu piskiego za rok 2012

Uchwała nr 9/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:42
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2012

Uchwała nr 10/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:45
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2012

Uchwała nr 11/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:46
w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w obrębie geodezyjnym Pianki, gmina Orzysz, na działce nr 83.

Uchwała nr 12/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:47
w sprawie ustalenia w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu nowego kierunku kształcenia technik budownictwa.

Uchwała nr 13/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:48
w sprawie ustalenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu nowego kierunku kształcenia murarz – tynkarz.

Uchwała nr 14/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:48
w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu na wynajęcie części nieruchomości (sal) w budynku szkoły, położonym w mieście Pisz , obręb Pisz 1.

Uchwała nr 15/81/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:49
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych powiatu piskiego w 2013 r.

Uchwała nr 16/81/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:51
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości, stanowiącej własność powiatu piskiego, położonej na terenie obrębu Kaliszki , gmina Biała Piska

Uchwała nr 17/81/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:52
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie Powiatu Piskiego” w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Uchwała nr 18/82/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:54
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Piszu, ul. Sienkiewicza 2.

Uchwała nr 19/82/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.03.2013

środa, 17 lip 2013 08:55
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej na działce o nr ewidencyjnym 237, obręb Łupki do kategorii dróg gminnych, na terenie gminy Pisz.

Uchwała nr 20/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013

środa, 17 lip 2013 08:56
w sprawie zaopiniowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”

Uchwała nr 21/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013

środa, 17 lip 2013 08:57
zmieniająca Uchwałę Nr 16/81/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2013 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej na terenie obrębu Kaliszki, gmina Biała Piska.

Uchwała nr 22/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013

środa, 17 lip 2013 08:58
w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu na ustalenie stawki godzinowej czynszu najmu sali gimnastycznej.

Uchwała nr 23/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013

środa, 17 lip 2013 08:59
w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Uchwała nr 24/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013

środa, 17 lip 2013 09:03
w sprawie określenia „Zasad utrzymania porządku i estetyki pasa drogowego zarządzanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu”

Uchwała nr 25/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013

środa, 17 lip 2013 09:05
w sprawie wyrażenia zgody dla Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Dr Władysława Klementowskiego w Łupkach na wydzierżawienie działek gruntu, położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz

Uchwała nr 26/84/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.04.2013

środa, 17 lip 2013 09:06
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu”.

Uchwała nr 27/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013

środa, 17 lip 2013 09:09
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok.

Uchwała nr 28/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013

środa, 17 lip 2013 09:10
zmieniająca uchwałę nr 115/2/2001 w sprawie zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność powiatu piskiego.

Uchwała nr 29/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013

środa, 17 lip 2013 09:11
zmieniająca Uchwałę nr 38/65/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób powiatu piskiego

Uchwała nr 30/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013

środa, 17 lip 2013 09:12
w sprawie zmiany miesięcznej stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, stanowiące zasób mieszkaniowy powiatu piskiego, usytuowane w budynku nr 2A, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej

Uchwała nr 31/86/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2013

środa, 17 lip 2013 09:13
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2013 roku

Uchwała nr 32/86/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2013

środa, 17 lip 2013 09:14
w sprawie ustalenia w Technikum wchodzącym w skład ZSO w Orzyszu nowego kierunku kształcenia technik organizacji reklamy

Uchwała nr 33/86/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2013

środa, 17 lip 2013 09:15
w sprawie ustalenia w Technikum wchodzącym w skład ZSO w Orzyszu nowego kierunku kształcenia technik informatyk.

Uchwała nr 34/86/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2013

środa, 17 lip 2013 09:16
w sprawie umorzenia należności

Uchwała nr 35/87/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.06.2013

środa, 17 lip 2013 09:17
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2012/2013.

Uchwała nr 36/87/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.06.2013

środa, 17 lip 2013 09:19
zmieniająca uchwałę nr 8/6/2011 Zarządu Powiatu w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu powiatu piskiego.

Uchwała nr 37/87/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.06.2013

środa, 17 lip 2013 09:20
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej części Placu Daszyńskiego w Piszu

Uchwała nr 38/88/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2013

środa, 17 lip 2013 09:23
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu.

Uchwała nr 39/88/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2013

środa, 17 lip 2013 09:25
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 40/89/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.07.2013

środa, 17 lip 2013 09:26
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 41/89/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.07.2013

środa, 17 lip 2013 09:27
zmieniająca Uchwałę Nr 115/2/2001 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność powiatu piskiego

Uchwała nr 42/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013

środa, 17 lip 2013 09:29
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu”.

Uchwała nr 43/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013

środa, 17 lip 2013 09:29
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu

Uchwała nr 44/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013

środa, 17 lip 2013 09:33
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu

Uchwała nr 45/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013

środa, 17 lip 2013 09:38
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Uchwała nr 46/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013

środa, 17 lip 2013 09:39
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu

Uchwała nr 47/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013

środa, 31 lip 2013 09:07
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego na lata 2013-2023

Uchwała nr 48/91/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.07.2013

środa, 31 lip 2013 09:10
w sprawie zmiany uchwały nr 39/88/2013 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 49/92/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.07.2013

środa, 31 lip 2013 09:12
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 50/93/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.07.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 12:51
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rybackiego

Uchwała nr 51/93/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.07.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 12:54
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Pani Emilii Wszołek podczas jej nieobecności

Uchwała nr 52/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 12:56
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2013 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwała nr 53/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 12:57
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2013 r.

Uchwała nr 54/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 12:58
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2013 r.

Uchwała nr 55/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 12:59
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 56/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:01
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 57/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:01
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr 58/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:06
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Uchwała nr 59/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:07
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu.

Uchwała nr 60/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:08
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.

Uchwała nr 61/94/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:09
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu.

Uchwała nr 62/95/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.08.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:11
w sprawie ustalenia w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Piszu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu – kierunku kształcenia w zawodzie opiekun medyczny

Uchwała nr 63/95/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.08.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:12
w sprawie powierzenia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki [“Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim”].

Uchwała nr 64/96/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:13
w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Uchwała nr 65/96/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:15
w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora ZSO w Orzyszu w czasie jego nieobecności.

Uchwała nr 66/96/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:16
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Modernizacji Sali Tradycji Leśnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie – zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Uchwała nr 67/96/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:17
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Zazieleń Świat z Nami” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Uchwała nr 68/96/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:18
w sprawie realizacji projektu pn. „Wizerunek Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Uchwała nr 69/96/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:19
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście Orzysz przy ul. Leśnej.

Uchwała nr 70/96/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:20
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą część drogi powiatowej nr 1646 N dr. kraj. 58 (Ruciane Nida) – Wejsuny – Głodowo oznaczoną jako działka nr 389, obręb Ruciane Nida.

Uchwała nr 71/96/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:21
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 72/97/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:23
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017.

Uchwała nr 73/97/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:24
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 74/97/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:25
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Powiatu Piskiego w 2013 roku.

Uchwała nr 75/98/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2013

piątek, 8 lis 2013 08:00
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu

Uchwała nr 76/98/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:26
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 77/101/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:29
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014-2017.

Uchwała nr 78/101/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:30
w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2014 rok.

Uchwała nr 79/101/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:31
w sprawie wskazania osób do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu

Uchwała nr 80/101/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2013

poniedziałek, 18 lis 2013 13:32
w sprawie zmiany składu Zespołu do podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała nr 81/102/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.11.2013

czwartek, 8 maj 2014 13:31
w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Uchwała nr 82/102/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.11.2013

czwartek, 8 maj 2014 13:33
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 83/102/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.11.2013

czwartek, 8 maj 2014 13:34
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę powierzchni gruntowej pod parking, położonej w Piszu przy ul. Gizewiusza 3

Uchwała nr 84/102/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.11.2013

czwartek, 8 maj 2014 13:36
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w budynku położonym w Piszu przy ul. Gizewiusza 3

Uchwała nr 85/103/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2013

czwartek, 8 maj 2014 13:38
w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach do podejmowania czynności w zakresie realizacji umowy na dofinansowanie "Zadań z zakresu edukacji ekologicznej" współfinansowanych ze środków Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku

Uchwała nr 86/103/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2013

czwartek, 8 maj 2014 13:42
zmieniająca uchwałę nr 115/2/2001 z dnia 17.01.2001 r. w sprawie zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność powiatu piskiego

Uchwała nr 87/103/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2013

czwartek, 8 maj 2014 13:57
w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości, lokali użytkowych (biurowych) usytuowanych w budynku położonym w Piszu przy ul. Lipowej 5

Uchwała nr 88/103/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2013

czwartek, 8 maj 2014 14:00
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 89/103/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2013

czwartek, 8 maj 2014 14:01
w sprawie realizacji projektu pn. "Remont chodników i zjazdów przy ul. Sikorskiego w Piszu" w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

Uchwała nr 90/103/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2013

czwartek, 8 maj 2014 14:04
w sprawie realizacji projektu pn. "Remont chodników i zjazdów przy ul. Polnej w Orzyszu" w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

Uchwała nr 91/104/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.12.2013

czwartek, 8 maj 2014 14:08
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr 92/106/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2013

czwartek, 8 maj 2014 14:12
w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.