BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XXII/141/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 września 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:34
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Czytaj całość

UCHWAŁA NR XXI/139/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 14 września 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 11:32
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Piskiego do uczestnictwa w realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogowej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Orzysz porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogowej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu”
Czytaj całość

UCHWAŁA NR XVII/118/16 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 kwietnia 2016 r.

poniedziałek, 7 lis 2016 10:07
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”
Czytaj całość

UCHWAŁA NR XVI/111/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:13
z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Podniesienie skuteczności działania SOR-u w Piszu poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego”.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE NR 2/2016

czwartek, 21 kwi 2016 11:08
z dnia 31 marca 2016r. o sprostowaniu błędu w Uchwale Nr X/68/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2015 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych dróg położonych w mieście Orzysz.
Czytaj całość

UCHWAŁA NR XV/102/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:03
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Powiatu Piskiego nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Orzysz przy ul. Polnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
Czytaj całość

UCHWAŁA NR XV/99/16 RADY POWIATU PISZ

czwartek, 21 kwi 2016 11:02
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Czytaj całość