BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XLV/299/18 z 27 września 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 09:49
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r.
Czytaj całość

UCHWAŁA NR XLV/298/18 z 27 września 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 09:46
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.
Czytaj całość

UCHWAŁA NR XLV/297/18 z 27 września 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 09:44
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/257/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czytaj całość

UCHWAŁA NR XLIV/290/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

środa, 5 wrz 2018 09:51
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła – Partner dla przedsiębiorców” w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Czytaj całość

UCHWAŁA NR XLI/275/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:07
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Pisz nr V/22/07 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących etat o różnym wymiarze godzin
Czytaj całość

UCHWAŁA NR XLI/274/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:07
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, dla których Powiat Piski jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
Czytaj całość

UCHWAŁA NR XLI/271/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:05
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Czytaj całość