BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XLI/260/06 Rady Powiatu Pisz

wtorek, 21 mar 2006 11:24
w sprawie wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
Czytaj całość

Uchwała nr XLIII/276/06

piątek, 10 lis 2006 12:21
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy na rok 2006 powiatu Pisz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"
Czytaj całość

Uchwała nr XLIII/277/06

piątek, 10 lis 2006 12:31
w sprawie ustalenia wysokości stawek zasadniczego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych
Czytaj całość

Uchwała nr XLIII/278/06

piątek, 10 lis 2006 12:53
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z powiatem ełckim poroumienia dotyczącego świadczenia zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Czytaj całość

Uchwała nr XLIV/288/06

poniedziałek, 13 lis 2006 10:59
w sprawie przystąpienia Powiatu Piskiego do wojewódzkiego projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim"
Czytaj całość

Uchwała nr XLIV/289/06

poniedziałek, 13 lis 2006 11:03
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego
Czytaj całość

Uchwała nr XLV/290/06

poniedziałek, 13 lis 2006 12:13
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu pn. "Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa"
Czytaj całość

Uchwała nr XLV/292/06

poniedziałek, 13 lis 2006 12:20
w sprawie zmian zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
Czytaj całość

Uchwała nr XLV/301/06

poniedziałek, 13 lis 2006 14:28
w sprawie rozpoznania skargi Pana Edwarda Łagodzińskiego, zam. Stare Guty 11, 12-200 Pisz, na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu
Czytaj całość

Uchwała nr XLVI/302/06

poniedziałek, 13 lis 2006 14:47
w sprawie rozpoznania skargi Pana Stefana Waszkiewicz, zam. Ciesina 18, 12-215 Karwica, na działalność Starosty Piskiego
Czytaj całość

Uchwała nr XLVII/303/06

wtorek, 14 lis 2006 07:39
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przpisów ustawy Ordynacja Podatkowa
Czytaj całość

Uchwała nr XLVII/305/06

wtorek, 14 lis 2006 07:56
zmieniającej uchwałę nr XLIII/271/06 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2006 r w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Czytaj całość

Uchwała nr XLVII/307/06

wtorek, 14 lis 2006 08:06
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Z-cy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu
Czytaj całość

Uchwała nr XLVIII/310/06

wtorek, 14 lis 2006 08:31
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów na rok akademicki 2006/2007 w ramach realizacji projektu "Pomoc stypendialna powiatu piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych"
Czytaj całość

Uchwała nr XLVIII/311/06

wtorek, 14 lis 2006 08:42
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007 w ramach realizacji projektu "Pomoc stypendialna powiatu piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich"
Czytaj całość

Uchwała nr XLIX/315/06

wtorek, 14 lis 2006 09:45
zmieniająca uchwałę Nr XLIII/271/06 z dn. 30 marca 2006 w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych ze środków PFRON
Czytaj całość

Uchwała Nr II/15/06

czwartek, 28 gru 2006 10:25
zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/307/06 Rady Powiatu Pisz z dn. 31 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Z-cy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu
Czytaj całość