BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 1/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

czwartek, 16 lut 2017 12:24
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Czytaj całość

Uchwała nr 6/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017

czwartek, 16 lut 2017 12:35
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem 0000037957, do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Czytaj całość

Uchwała nr 15/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

wtorek, 28 mar 2017 10:54
w sprawie upoważnienia dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej do dokonywania czynności w zakresie realizacji projektu pn. "Przebudowa schodów wejściowych do warsztatów szkolnych ZS Nr 1 w Białej Piskiej z budową podjazdu oraz remontu łazienki dla osób niepełnosprawnych" w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, Program wyrównywania różnic między regionami III.
Czytaj całość

Uchwała nr 16/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.03.2017

wtorek, 28 mar 2017 11:01
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem- Nidzie do dokonywania czynności związanych z realizacją projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie” w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, Program wyrównywania różnic między regionami III.
Czytaj całość

Uchwała nr 22/85/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2017

piątek, 26 maj 2017 14:15
zmieniająca Uchwałę Nr 115/2/2001 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność powiatu piskiego zmieniona Uchwałami: Nr 28/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013 r., Nr 41/89/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.07.2013 r. i Nr 86/103/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2013 r.
Czytaj całość

Uchwała nr 28/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017

piątek, 26 maj 2017 14:52
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Nowoczesność i precyzja. Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.
Czytaj całość

Uchwała nr 29/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.05.2017

piątek, 26 maj 2017 14:54
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe
Czytaj całość

Uchwała nr 97/110/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.12.2017

piątek, 9 lut 2018 14:48
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu do podejmowania czynności w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (RPO), Osi Priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.
Czytaj całość