BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 15/108/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.01.2014

środa, 14 maj 2014 14:10
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizację przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Czytaj całość

Uchwała nr 67/126/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.09.2014

czwartek, 15 sty 2015 13:29
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu do wykonywania czynności związanych z wdrożeniem i realizacją projektu pn. "Monografia Powiatowego Ośrodka Sportowego w Piszu środkiem wizerunku Mazur, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie"
Czytaj całość

Uchwała nr 80/131/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.10.2014

wtorek, 3 mar 2015 13:01
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej dla otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na: ,,Prowadzeniu na terenie powiatu piskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych”, ,,Prowadzeniu na terenie powiatu piskiego środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadgminnym dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Czytaj całość

Uchwała nr 1/1/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2014

środa, 4 mar 2015 10:21
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej dla otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na: "Utworzeniu i prowadzeniu na terenie powiatu piskiego Środowiskowego Domu Samopomocy o zasięgu ponadgminnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
Czytaj całość