BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 10:43
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 2/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 10:49
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej oznaczonej numerem 45, znajdującej się na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, zlokalizowanego w Orzyszu przy ul.Wojska Polskiego 3.

Uchwała nr 3/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 10:52
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 4/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:06
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 5/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:11
w sprawie uchylenia uchwały Nr 86/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 6/50/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:15
w sprawie oddania w najem pomieszczeń w budynku Stacji Dializ położonej w Piszu przy ul. Klementowskiego 8

Uchwała nr 7/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:17
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 8/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:19
w sprawie zmiany miesięcznej stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, stanowiące zasób mieszkaniowy Powiatu Piskiego, usytuowane w budynku nr 2A, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej

Uchwała nr 9/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:22
w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pn. Grupa zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2020r. do 30.09.2021r.

Uchwała nr 10/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:24
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Piski w 2020 roku

Uchwała nr 11/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:28
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 12/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:34
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała nr 13/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:39
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200".

Uchwała nr 14/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:44
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości położonej w Białej Piskiej, przy ul. Sienkiewicza 21