BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 10:43
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 2/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 10:49
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej oznaczonej numerem 45, znajdującej się na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, zlokalizowanego w Orzyszu przy ul.Wojska Polskiego 3.

Uchwała nr 3/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 10:52
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 4/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:06
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 5/49/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:11
w sprawie uchylenia uchwały Nr 86/45/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 6/50/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.01.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:15
w sprawie oddania w najem pomieszczeń w budynku Stacji Dializ położonej w Piszu przy ul. Klementowskiego 8

Uchwała nr 7/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:17
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 8/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:19
w sprawie zmiany miesięcznej stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, stanowiące zasób mieszkaniowy Powiatu Piskiego, usytuowane w budynku nr 2A, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej

Uchwała nr 9/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:22
w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pn. Grupa zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2020r. do 30.09.2021r.

Uchwała nr 10/52/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:24
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Piski w 2020 roku

Uchwała nr 11/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:28
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 12/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:34
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała nr 13/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:39
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200".

Uchwała nr 14/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2020

poniedziałek, 2 mar 2020 11:44
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości położonej w Białej Piskiej, przy ul. Sienkiewicza 21

Uchwała nr 15/55/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2020

piątek, 12 cze 2020 14:59
w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach im. dr Władysława Klementowskiego

Uchwała nr 16/55/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 09:31
w sprawie przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 17/56/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 10:40
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr 18/56/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 10:42
zmieniająca Uchwałę Nr 46/126/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wspólnych zasad rachunkowości

Uchwała nr 19/56/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 10:47
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2020 r.

Uchwała nr 20/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 10:50
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2019

Uchwała nr 21/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 10:52
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2019

Uchwała nr 22/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 10:54
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2019

Uchwała nr 23/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 11:17
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa w Praniu za rok 2019

Uchwała nr 24/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 12:47
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi publicznej drogi gminnej ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu

Uchwała nr 25/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 12:51
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Powiecie Kolneńskim

Uchwała nr 26/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 12:53
w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach im. dr Władysława Klementowskiego

Uchwała nr 27/58/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.04.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 12:56
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 28/59/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.04.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:01
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Uchwała nr 29/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:03
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2019 rok

Uchwała nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.04.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:05
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała nr 31/61/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.04.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:08
w sprawie zmiany Uchwały Nr 110/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 32/62/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:11
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała nr 33/64/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.06.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:16
w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji rozbudowy drogi krajowej 63 w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 63 - granica województwa w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych od km 96+600 do km 110+700".

Uchwała nr 34/64/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.06.2020

poniedziałek, 15 cze 2020 13:21
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pisz raportu o stanie Powiatu Piskiego za 2019 rok

Uchwała nr 35/65/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2020

czwartek, 2 lip 2020 11:44
w sprawie zmiany uchwały nr 61/13/2004 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stawek rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność powiatu piskiego

Uchwała nr 36/65/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2020

czwartek, 2 lip 2020 12:01
w sprawie sposobu wydzierżawienia terenu pod miejsce na zbiórkę odpadów komunalnych (śmieci) z nieruchomości Powiatu Piskiego, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 oraz jednocześnie zatwierdzenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Uchwała nr 37/66/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2020

czwartek, 2 lip 2020 12:07
w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/52/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Piski w 2020 roku