BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 1/114/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2018

poniedziałek, 25 cze 2018 12:30
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Czytaj całość

Uchwała nr 13/117/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.02.2018

wtorek, 26 cze 2018 08:42
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu na lata 2016 - 2018 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Czytaj całość

Uchwała nr 58/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

środa, 21 lis 2018 10:54
w sprawie upoważnienia Dyrektora I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja Bazy dydaktyczno – sportowej budynku sali gimnastycznej w I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, na które uzyskano dotację celową od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ze środków budżetu państwa.
Czytaj całość

Uchwała nr 67/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

środa, 21 lis 2018 11:12
w sprawie pozytywnego zaopiniowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz do stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy.
Czytaj całość

Uchwała nr 68/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

środa, 21 lis 2018 11:13
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1.
Czytaj całość

Uchwała nr 75/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:09
w sprawie wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1680N DK Nr 58 – Skarżyn-Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km1+840 k/m Pawłocin”
Czytaj całość

Uchwała nr 90/136/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.10.2018

środa, 21 lis 2018 12:40
w sprawie zmiany uchwały Nr 74/132/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2018 roku.
Czytaj całość

Uchwała nr 100/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018

poniedziałek, 26 lis 2018 14:02
zmieniająca Uchwałę Nr 94/138/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2019.
Czytaj całość

Uchwała nr 101/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018

poniedziałek, 26 lis 2018 14:03
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Piskiego w latach 2019 – 2023: ,,Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych” ,,Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi” ,,Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Czytaj całość

Uchwała nr 104/3/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.12.2018

wtorek, 26 mar 2019 12:02
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej dla otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin osób, polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Piskiego w latach 2019 – 2023: ,,Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych” ,,Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi” ,,Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Czytaj całość