BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE TELEADRESOWE

 

WYDZIAŁ
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ WYDZIAŁU SPRAWUJE 
NACZELNIK mgr Tomasz Borucki

TEL. 087 425 46 61 pok. nr 7

 

Data powstania: wtorek, 10 maj 2016 13:01
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2016 13:14
Opublikował(a): Adrian Kempski
Zaakceptował(a): Adrian Kempski
Artykuł był czytany: 5035 razy

PRACOWNICY WYDZIAŁU

 

Stanowisko Zakres Załatwianych Spraw Imię i Nazwisko Piętro, nr pokoju Telefon
Inspektor
  • sprzedaż, nabywanie, zamiana, wydzierżawienie i oddawanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Piskiego
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa i Powiatu Piskiego
  • przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Piskiego w trwały zarząd oraz stwierdzanie jego wygaśnięcia
  • ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • przekazywanie, przejmowanie gruntów od organów wojskowych
mgr Emilia Just parter
pokój nr 2
087 425 46 61
Pomoc administracyjno-biurowa
  • zwrot nieruchomości na podstawie art. 6 i 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych (grunty pod budynkami stanowiącymi odrębną własność, działki dożywotniego użytkowania
  • stwierdzanie o przejściu w trwały zarząd nieruchomości zgodnie z art. 217 prawa wodnego
  • prowadzenie spraw dotyczących ustalania wysokości odszkodowań z tytułu przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne
  • uzgadnianie projektów decyzji lokalizacji realizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy w zakresie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych
Elżbieta Sobotka  parter
pokój nr 2
 087 425 46 61

 

Data powstania: wtorek, 10 maj 2016 13:15
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2016 13:24
Opublikował(a): Adrian Kempski
Zaakceptował(a): Adrian Kempski
Artykuł był czytany: 5166 razy

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

 

1. Zbywanie, nabywanie, zamiana, oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego.

2. Ustanawianie i wygaszanie praw trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego.

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na gruntach Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego w prawo własności nieruchomości.

4. Zwracanie działek pod zabudowania i działek dożywotniego użytkowania dla rolników (następców prawnych), którzy zdali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa za rentę.

5. Dokonywanie aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu do gruntów oddanych w użytkowanie wieczystej trwały zarząd.

6. Udzielanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości, przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości.

7. Wnioskowanie o ujawnienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego w księgach wieczystych oraz ich regulowanie.

8. Prowadzenie postępowań związanych z przejmowaniem nieruchomości zajętych pod drogi publiczne (art. 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną).

9. Wywłaszczenie nieruchomości oraz zwrot nieruchomości wywłaszczonych.

10. Wydawanie decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości.

11. Uzgadnianie projektów decyzji lokalizacji realizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy w zakresie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

Data powstania: wtorek, 10 maj 2016 13:12
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2016 13:14
Opublikował(a): Adrian Kempski
Zaakceptował(a): Adrian Kempski
Artykuł był czytany: 5018 razy