BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr ZEAS.231.2.14.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem

Powiat Piski- Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego w dwóch częściach:

Część 1- Dostawa żurawia leśnego,

Część 2- Dostawa przyczepy do trzebieży z żurawiem.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 8 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został odniesiony do norm, europejskich ocen technicznych,  aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż opisane przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudnił przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, minimum:

- 2 osoby bezrobotne- dotyczy Części 1 i Części 2,

skierowane do pracy przez Urzędy Pracy lub organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- Część 1- Dostawa żurawia leśnego – maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy,

- Część 2- Dostawa przyczepy do trzebieży z żurawiem - maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy.

Data powstania: wtorek, 17 kwi 2018 13:15
Data opublikowania: wtorek, 17 kwi 2018 14:25
Data edycji: piątek, 27 kwi 2018 08:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 maj 2018 10:12
Artykuł był czytany: 1026 razy
Ilość edycji: 1