BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości poniżej 200 000 euro
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000,00 euro. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rekrutacji i pozyskiwania personelu znajdująca się w wykazie usług o charakterze niepriorytetowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia
1.Nazwa przedmiotu zamówienia: świadczenie usług personelu związanych
z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przy realizacji projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”.

2.Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
1)usługi dotyczące personelu i listy płac - CPV 79631000-6,
2)zapewnianie usług personelu - CPV 79610000-3,
3.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług personelu wchodzącego w skład kadry projektu związanych z wykonywaniem określonych obowiązków w projekcie pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
4.Przedmiot zamówienia obejmuje:
1)CZĘŚĆ I zamówienia – pełnienie funkcji Koordynatora projektu,
2)CZĘŚĆ II zamówienia – pełnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu,
3)CZĘŚĆ III zamówienia – pełnienie funkcji Specjalisty ds. dotacji i wsparcia pomostowego,
4)CZĘŚĆ IV zamówienia – pełnienie funkcji Specjalisty ds. szkoleń,
5)CZĘŚĆ V zamówienia – pełnienie funkcji Specjalisty ds. finansowych,
6)CZĘŚĆ VI zamówienia – pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w Piszu,
7)CZĘŚĆ VII zamówienia – pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w Giżycku,
8)CZĘŚĆ VIII zamówienia – pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w Węgorzewie,
9)CZĘŚĆ IX zamówienia – pełnienie funkcji Specjalisty ds. rekrutacji w Piszu,
10)CZĘŚĆ X zamówienia – pełnienie funkcji Specjalisty ds. rekrutacji w Giżycku,
11)CZĘŚĆ XI zamówienia – pełnienie funkcji Specjalisty ds. rekrutacji
w Węgorzewie,
12)CZĘŚĆ XII zamówienia – pełnienie funkcji Członka Komisji Oceny Wniosków
– typ I,
13)CZĘŚĆ XIII zamówienia – pełnienie funkcji Członka Komisji Oceny Wniosków
– typ II,
14)CZĘŚĆ XIV zamówienia – pełnienie funkcji Członka Komisji Oceny Wniosków
– typ III,
15)CZĘŚĆ XV zamówienia – pełnienie funkcji Członka Komisji Oceny Wniosków
– typ IV,
16)CZĘŚĆ XVI zamówienia – pełnienie funkcji Członka Komisji Oceny Wniosków
– typ V.
5.Kadra wybrana w ramach postępowania będzie odpowiedzialna za realizację celu głównego projektu, którym jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów węgorzewskiego, giżyckiego i piskiego, zwany w dalszej części WGP w okresie od lutego 2013 r. do czerwca 2015 r. poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia dla 102 osób bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, spośród których 88 osób założy działalność gospodarczą.
6.Cel projektu będzie realizowany poprzez:
1)uzyskanie do czerwca 2014 r. podstawowej wiedzy potwierdzonej zaświadczeniem potrzebnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 97 osób spośród 102 osób bezrobotnych z powiatu węgorzewskiego, giżyckiego i piskiego,
2)udzielenie wsparcia finansowego i doradczego do czerwca 2015 r. dla 88 spośród 102 osób bezrobotnych z WGP rozpoczynających działalność gospodarczą.
7.Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub miejscu przez niego wskazanym przez czas trwania umowy, w dni powszednie z wyłączeniem niedziel i świąt, również w godzinach popołudniowych.
8.Szczegółowy opis poszczególnych CZĘŚCI przedmiotu zamówienia znajduje się
w załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (specyfikacja wraz z załącznikami do pobrania poniżej w formacie PDF).
9.Zamawiający podpisze na wykonanie każdej z CZĘŚCI zamówienia odrębną umowę.
10.Zamawiający zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych określa, iż jeden wykonawca może złożyć ofertę częściową maksymalnie na dwie CZĘŚCI zamówienia.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Mazurski wilk przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Termin realizacji zamówienia
Od dnia podpisania umowy do dnia 25 czerwca 2015 r.

Miejsce i termin składania ofert
1.Oferty należy składać od poniedziałku do piątku od 7.30do 15.30 nie później niż do 18 kwietnia 2013 r. do godz. 9.00 w punkcie obsługi klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 1.
2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi 18 kwietnia 2013 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 22.

Kryteria oceny ofert
Zamawiający w ocenie ofert będzie się kierować następującymi kryteriami:
a) cena - o wadze 70%
b) doświadczenie - o wadze 30%

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, w tym warunków udziału w przetargu, dokumentów, które należy dołączyć do oferty oraz szczegółowego opisu oceny ofert znajdują się w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej. Pliki są możliwe do pobrania poniżej w formacie PDF.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 kwi 2013 13:34
Data opublikowania: środa, 10 kwi 2013 14:25
Data edycji: piątek, 19 kwi 2013 12:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 maj 2013 12:06
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1802 razy
Ilość edycji: 1