BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZADANIA WYDZIAŁU

w zakresie promocji, rozwoju, pozyskiwania funduszy zewnętrznych:

 • przygotowuje materiały promocyjno- informacyjne Powiatu Piskiego,
 • podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych na rzecz Powiatu Piskiego,
 • współpracuje z innymi podmiotami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania przedsięwzięć wspólnych,
 • współpracuje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu projektów Powiatu Piskiego,
 • koordynuje, organizuje, współorganizuje i uczestniczy w działaniach na rzecz promocji
  i informacji powiatu w kraju i za granicą,
 • inicjuje kontakty i organizuje współpracę z powiatami i regionami partnerskimi,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 • realizuje zadania dotyczące sprawowania przez Starostę nadzoru nad stowarzyszeniami, uczniowskimi klubami sportowymi oraz innymi niż uczniowskie klubami sportowymi działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
 • realizuje i koordynuje zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawie o sporcie,
 • prowadzi sprawy fundacji działających na terenie powiatu piskiego, w tym wykonuje uprawnienia wynikające z art.12-15 ustawy o fundacjach,
 • realizuje obowiązki wynikające z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji w zakresie kompetencji Starosty,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

w zakresie kultury, sportu, turystyki:

 • koordynacja mecenatu Powiatu nad działalnością kulturalną, sportową i turystyczną,
 • obsługa zadań Powiatu w zakresie organizacji działalności kulturalnej,
 • inspirowanie i koordynacja kierunków upowszechniania kultury oraz sportu na obszarze Powiatu,
 • inicjowanie i popieranie rozwoju amatorskiego, społecznego i ruchu artystycznego,
 • planowanie oraz realizacja zadań promujących kulturę, w tym przedsięwzięć o zasięgu powiatowym,
 • współdziałanie w organizacji międzyszkolnych imprez patriotycznych i kulturalnych, organizowanych z udziałem młodzieży szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
 • podejmowanie działań ochronnych w sytuacji zagrożenia dobra kultury, w tym przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
 • działania w zakresie umieszczania na zabytkach nieruchomych informacji w formie znaków i zapisów o zabytku,
 • współdziałanie w organizacji imprez w zakresie sportu,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

w zakresie zdrowia:

 • podejmowanie działań zmierzających do upowszechniania edukacji zdrowotnej, w tym
  z zakresu zwalczania chorób zakaźnych i gruźlicy,
 • współpraca w realizacji zadań Powiatu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym i placówkami służby zdrowia,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • współpraca z instytucjami, szkołami i innymi jednostkami w zakresie przeciwdziałania
  i zwalczania uzależnień,
 • opracowywanie programów zdrowotnych,
 • nadzór nad zadaniami Powiatu realizowanymi w ramach Narodowego Programu Zdrowia,
 • współdziałanie z izbami lekarskimi, aptekarskimi, samorządem pielęgniarek i położnych oraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Powiatowym
  w Piszu,
 • realizacja zadań związanych z udzielaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków
  z terenu obcego państwa,
 • realizacja zadań będących w kompetencjach Powiatu wynikających z Ustawy
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • przygotowywanie opinii w sprawach nabycia, zbycia majątku trwałego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu,
 • prowadzenie zadań związanych z obsługą techniczno-organizacyjną, w tym organizacją i protokołowaniem posiedzeń Rady Społecznej przy SP ZOZ – Szpitalu Powiatowym w Piszu,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych”.
Data powstania: sobota, 28 cze 2003 09:53
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 09:54
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 11052 razy