BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2020 Starosty Piskiego z dnia 08.01.2020 r.

środa, 1 lip 2020 10:24
w sprawie powołania komisji spisowej dokumentów, pieczęci i składników majątkowych znajdujących się w pok. nr 30 w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu

Zarządzenie nr 2/2020 Starosty Piskiego z dnia 08.01.2020 r.

środa, 1 lip 2020 10:29
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w powiecie piskim w 2020 roku

Zarządzenie nr 3/2020 Starosty Piskiego z dnia 15.01.2020 r.

środa, 1 lip 2020 10:44
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 4/2020 Starosty Piskiego z dnia 15.01.2020 r.

środa, 1 lip 2020 11:02
w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie powiatu piskiego

Zarządzenie nr 5/2020 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2020 r.

środa, 1 lip 2020 11:19
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej

Zarządzenie nr 6/2020 Starosty Piskiego z dnia 13.02.2020 r.

środa, 1 lip 2020 11:22
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa samochodu służbowego

Zarządzenie nr 7/2020 Starosty Piskiego z dnia 20.02.2020 r.

środa, 1 lip 2020 11:34
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Piskiego z dnia 24.02.2020 r.

środa, 1 lip 2020 11:38
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 9/2020 Starosty Piskiego z dnia 25.02.2020 r.

środa, 1 lip 2020 11:40
w sprawie umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Piskiego z dnia 25.02.2020 r.

środa, 1 lip 2020 11:44
w sprawie umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 11/2020 Starosty Piskiego z dnia 25.02.2020 r.

środa, 1 lip 2020 11:46
zmieniające Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie określania zasad postępowania ze zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone jest Starostwo Powiatowe w Piszu

Zarządzenie nr 12/2020 Starosty Piskiego z dnia 06.03.2020 r.

środa, 1 lip 2020 12:13
w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur "Prawo Jazdy 2020", "Karta Rowerowa 2020", "Karta Motorowerowa 2020" oraz składu sędziowskiego na poszczególne konkurencje

Zarządzenie nr 13/2020 Starosty Piskiego z dnia 11.03.2020 r.

środa, 1 lip 2020 12:36
w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Powiatu Piskiego

Zarządzenie nr 14/2020 Starosty Piskiego z dnia 13.03.2020 r.

środa, 1 lip 2020 12:38
w sprawie tymczasowego zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego i organizacji udzielania porad przez telefon lub drogą e-mail

Zarządzenie nr 15/2020 Starosty Piskiego z dnia 16.03.2020 r.

środa, 1 lip 2020 12:40
w sprawie tymczasowych ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 17/2020 Starosty Piskiego z dnia 24.03.2020 r.

środa, 1 lip 2020 12:42
zmiany Zarządzenia Nr 15/2020 Starosty Piskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie tymczasowych ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 18/2020 Starosty Piskiego z dnia 24.03.2020 r.

środa, 1 lip 2020 12:46
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 19/2020 Starosty Piskiego z dnia 24.03.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 08:29
w sprawie tymczasowego zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego i organizacji udzielania porad przez telefon lub drogą e-mail

Zarządzenie nr 20/2020 Starosty Piskiego z dnia 31.03.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 08:32
w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 21/2020 Starosty Piskiego z dnia 31.03.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 08:35
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 36/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 22/2020 Starosty Piskiego z dnia 01.04.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 08:41
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie nr 23/2020 Starosty Piskiego z dnia 09.04.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 08:43
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 24/2020 Starosty Piskiego z dnia 09.04.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 08:45
w sprawie tymczasowego zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego i organizacji udzielania porad przez telefon lub drogą e-mail

Zarządzenie nr 25/2020 Starosty Piskiego z dnia 09.04.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 08:47
w sprawie powołania komisji do sprzedaży środka trwałego należącego do Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 26/2020 Starosty Piskiego z dnia 04.05.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 08:49
w sprawie tymczasowego zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego i organizacji udzielania porad przez telefon lub drogą e-mail

Zarządzenie nr 27/2020 Starosty Piskiego z dnia 04.05.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 08:52
w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 28/2020 Starosty Piskiego z dnia 08.05.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 09:33
w sprawie przyjęcia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 29/2020 Starosty Piskiego z dnia 01.06.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 09:39
w sprawie uchylenia Zarządzania Nr 27/2020 z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

Zarządzenie nr 30/2020 Starosty Piskiego z dnia 10.06.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 09:42
w sprawie powołania komisji do objęcia w posiadanie nieruchomości przyjętej na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łomży II Wydziału Karnego sygn. akt. II K33/16 oraz pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży znak: 2008.SEE.711.235108.2019.1.EG12 z dnia 14.08.2019 r., w sprawie przekazania w zarząd Staroście Piskiemu, na podstawie art. 188 §4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy nieruchomości tj.: działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 19/262 o powierzchni 0,1000 ha, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0030 Szczechy Małe, gmina Pisz

Zarządzenie nr 31/2020 Starosty Piskiego z dnia 10.06.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 10:43
w sprawie odwołania składu osobowego Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 32/2020 Starosty Piskiego z dnia 10.06.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 10:53
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 33/2020 Starosty Piskiego z dnia 25.06.2020 r.

czwartek, 2 lip 2020 10:55
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 34/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r.

czwartek, 3 wrz 2020 15:04
zmieniające Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 36/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 35/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r.

czwartek, 3 wrz 2020 15:08
zmieniające Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 36/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r.

czwartek, 3 wrz 2020 15:13
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 37/2020 Starosty Piskiego z dnia 21.08.2020 r.

czwartek, 3 wrz 2020 15:15
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Rostki, gmina Pisz

Zarządzenie nr 38/2020 Starosty Piskiego z dnia 01.09.2020 r.

poniedziałek, 12 paź 2020 08:02
w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)

Zarządzenie nr 39/2020 Starosty Piskiego z dnia 08.09.2020 r.

poniedziałek, 12 paź 2020 08:10
w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 40/2020 Starosty Piskiego z dnia 29.09.2020 r.

poniedziałek, 12 paź 2020 08:18
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 41/2020 Starosty Piskiego z dnia 30.09.2020 r.

poniedziałek, 12 paź 2020 08:24
w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim w 2021 roku

Zarządzenie nr 42/2020 Starosty Piskiego z dnia 02.10.2020 r.

poniedziałek, 12 paź 2020 08:34
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych polegających na wykonaniu parkingu strzeżonego na potrzeby Starostwa Powiatowego na terenie PZD w Piszu przy ulicy Czerniewskiego 6