BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr ZEAS.231.2.21.2018

Powiat Piski- Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyczepy do trzebieży z żurawiem na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Przdmiot zamówienia został określony w Dziale II. Opis przedmiotu zamówienia SIWZ.

Przedmiot zamówienia został odniesiony do norm, europejskich ocen technicznych,  aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż opisane przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudnił przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, minimum:

- 2 osoby bezrobotne,

skierowane do pracy przez Urzędy Pracy lub organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zatrudnione osoby bezrobotne zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały określone w Dziale XVII niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ

 

 Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 25 października 2018 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 wrz 2018 10:08
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2018 10:20
Data edycji: poniedziałek, 1 paź 2018 10:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 paź 2018 13:08
Artykuł był czytany: 655 razy
Ilość edycji: 1