BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr ZEAS.231.2.6.2018- dostawa trenażera do nauki ścinki drzew z wykorzystaniem drewna

Powiat Piski- Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego trenażera do nauki ścinki drzew z wykorzystaniem drewna,  montaż i uruchomienie trenażera, na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa warsztatów szkolnych
i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż opisane przez Zamawiającego.

 

Przedmiot zamówienia został odniesiony do norm, europejskich ocen technicznych,  aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudnił przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, minimum:

- 2 osoby bezrobotne

skierowane do pracy przez Urzędy Pracy lub organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatrudnione osoby bezrobotne zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 7 mar 2018 09:35
Data opublikowania: środa, 7 mar 2018 09:48
Data edycji: poniedziałek, 16 kwi 2018 11:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 cze 2018 12:34
Artykuł był czytany: 1154 razy
Ilość edycji: 2