BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.53.2017- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej

Powiat Piski- Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej, Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego w trzech częściach:

Część 1- Dostawa żurawia leśnego,

Część 2- Dostawa przyczepy do trzebieży z żurawiem,

Część 3- Dostawa ostrzałki elektrycznej do łańcuchów tnących.

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia. Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy- 3.

 

Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudnił przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, minimum:

- 2 osoby bezrobotne- dotyczy Części 1, Części 2 i Części  3,

skierowane do pracy przez Urzędy Pracy lub organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zatrudnione osoby bezrobotne zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały określone w Dziale XVII niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- Część 1- Dostawa żurawia leśnego – maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy,

- Część 2- Dostawa przyczepy do trzebieży z żurawiem - maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy.

- Cześć 3- Dostawa ostrzałki elektrycznej do łańcuchów tnących - maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy

Pliki do pobrania: