BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.28.2017

Powiat Piski- Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu symulatorów maszyn leśnych typu harwester i forwarder do pozyskania i zrywki drewna wraz z licencjonowanym oprogramowaniem do nauki i oceny pracy,  montaż i uruchomienie symulatora, na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dziale II  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudnił przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, minimum:

- 2 osoby bezrobotne

skierowane do pracy przez Urzędy Pracy lub organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Definicję osoby bezrobotnej określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065). Zatrudnione osoby bezrobotne zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały określone w Dziale XVII niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 wrz 2017 09:22
Data opublikowania: czwartek, 28 wrz 2017 09:50
Data edycji: piątek, 20 paź 2017 12:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sty 2018 10:14
Artykuł był czytany: 1190 razy
Ilość edycji: 3