BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017

Powiat Piski- Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe na działce nr geod 227/130, obręb Ruciane – Nida, Gmina Ruciane - Nida, Powiat Piski w trzech częściach:

Część 1- Budowa budynku warsztatów szkolnych,

Część 2- Budowa budynku warsztatowo – magazynowego,

Część 3- Wykonanie zagospodarowania terenu.

 

Zamawiający informuje, że inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w ramach realizacji projektu pn. „ Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe”.

 

Dokumentacja postępowania w załączeniu

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 lip 2017 11:35
Data opublikowania: wtorek, 11 lip 2017 15:13
Data edycji: środa, 12 lip 2017 11:12
Data przejścia do archiwum: środa, 30 sie 2017 09:45
Artykuł był czytany: 1385 razy
Ilość edycji: 11