BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach, 12- 200 Pisz, Łupki 15, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo – rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego na działce nr 52/1 w obrębie Łupki, gmina Pisz.

Zakres prac obejmuje:

1)     Roboty przygotowawcze w tym wycięcie drzew kolidujących z inwestycją (zgodnie z zezwoleniem nr 5/2015 Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),

2)     Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z montażem separatora tłuszczu,

3)     Roboty ziemne w tym wymiana części gruntu nienośnego wraz z niwelacją terenu,

4)     Roboty budowlane w/w budynków o całkowitej powierzchni użytkowej 1644,09 m2 (część sportowo – rehabilitacyjna z salą o wym. wewnętrznych 15,26m x 22,25m i z łącznikiem o pow. użytkowej 707,89 m2 i budynek stołówki z internatem o pow. użytkowej 936,20 m2) oraz o kubaturze całkowitej 7114,09 m3 stanowiących jedną całość wraz z łącznikiem komunikacyjnym wiążącym nowodobudowane budynki z istniejącym budynkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach,

5)     Roboty budowlane wykończeniowe w budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo – rehabilitacyjnej i łącznikiem wraz z dostawą i montażem sprzętu do zaplecza kuchennego, windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, platformy dla niepełnosprawnych oraz innego niezbędnego wyposażenia (stałego i ruchomego) zgodnie z zestawieniem załączonym do dokumentacji projektowej,

6)     Roboty instalacji elektrycznej wraz z montażem niezbędnego osprzętu oraz przyłączem do istniejącego budynku Ośrodka,

7)     Roboty wewnętrznej instalacji wod – kan wraz z przyłączem do istniejącego budynku Ośrodka,

8)     Roboty instalacji c.o. i c.t. wraz z przyłączem do istniejącej kotłowni zlokalizowanej w budynku Ośrodka,

9)     Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni i na sali gimnastycznej,

10)  Wykonanie zagospodarowania terenu w tym: wykonanie chodników, schodów zewnętrznych i opasek, podjazdu dla niepełnosprawnych, przebudowy parkingów przy istniejącym wjeździe głównym, drogi pożarowej o szerokości 5,0 m wraz z placem manewrowym o wym. 20 x 20 m, profilowanie skarp, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonanie trawników,

 

Ze względu na do że teren inwestycji należy do kompleksu parku, który jest objęty ochroną konserwatorską prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego archeologa (zgodnie z wytycznymi pozwolenia nr 436/2014 z 18 grudnia 2014 r. Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zaś pozostałe prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić pozostałego drzewostanu i budynków przyległych podlegających ochronie konserwatorskiej. Wykonanie nasadzeń drzewostanu (gatunku drzew i lokalizacja nasadzenia) prowadzone będzie we współpracy z Konserwatorem Zabytków.

Zamawiający informuje, że prace budowlane będą wykonywane przy obiekcie czynnym, tj. w placówce, której podopiecznymi są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby te przebywają w obiekcie całodobowo od poniedziałku do piątku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz harmonogram rzeczowo- finansowy, które stanowią załącznik
do SIWZ.

Zamawiający informuje, że inwestycja jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Termin wykonania zamówienia- od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 cze 2016 09:58
Data opublikowania: środa, 29 cze 2016 13:48
Data edycji: poniedziałek, 4 lip 2016 14:48
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sie 2016 14:20
Artykuł był czytany: 1642 razy
Ilość edycji: 6