BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr SOSW.230.4.2018- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Powiat Piski- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12- 200 Pisz, Łupki 15, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. +Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w ramach realizacji, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w dziewięciu częściach:

Część 1- Prowadzenie zajęć przez logopedę,

Część 2- Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę,

Część 3- Prowadzenie zajęć przez psychologa,

Część 4- Prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji sensorycznej,

Część 5- Prowadzenie zajęć przez dogoterapeutę, 

Część 6- Prowadzenie zajęć przez terapeutę terapii taktylnej,

Część 7- Prowadzenie zajęć przez specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

Część 8- Prowadzenie zajęć przez pedagoga,

Część 9- Prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji odruchów ustno- twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.- dotyczy wszystkich części zamówienia.

Data powstania: piątek, 30 lis 2018 13:04
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2018 13:09
Data edycji: wtorek, 11 gru 2018 09:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 sty 2019 07:55
Artykuł był czytany: 912 razy
Ilość edycji: 3