BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uprawnienia budowlane - Ustawa z 2005 r.

Nowa strona 1

                                                    ROZPORZĄDZENIE

                   MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

                                                               z dnia 18 maja 2005 r.

                           w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

                                                          (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)  rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

  2)  wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności;

  3)  sposób przeprowadzania i zakres egzaminu;

  4)  zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej;

  5)  sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

  6)  ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych;

  7)  wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

  2)  izbie - należy przez to rozumieć organ samorządu zawodowego architektów albo inżynierów budownictwa, zgodnie z właściwością określoną w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.3)).

§ 3. 1. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej uprawniają do sporządzania, wchodzącego w skład projektu budowlanego budynku, projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Rozdział 2

Praktyka zawodowa

§ 4. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, powinna być odbyta po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub świadectwa ukończenia technikum lub szkoły policealnej, z zastrzeżeniem ust. 2, pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności.

2. Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów.

3. Do praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy, zalicza się również praktykę na budowie wykonywaną w ramach nadzoru autorskiego pełnionego przez osobę, pod której kierunkiem odbywana jest praktyka.

4. Do praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 lit. b oraz pkt 4 lit. b ustawy, zalicza się dwuletnią praktykę w specjalności innej niż specjalność uzyskiwanych uprawnień budowlanych.

§ 5. 1. Osoba odbywająca praktykę zawodową dokumentuje przebieg praktyki w książce praktyki zawodowej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4.

2. Osoba, która zamierza odbyć praktykę zawodową, składa w izbie książkę praktyki zawodowej do opieczętowania. Izba zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni od dnia jej złożenia.

3. W książce praktyki zawodowej wpisuje się:

  1)  wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową, określając: rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz, odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne;

  2)  określenie czynności wykonywanych w każdym tygodniu odbywanej praktyki, potwierdzonych i zaopiniowanych co najmniej raz w miesiącu przez osobę, pod której kierunkiem odbywana jest praktyka.

4. Po zakończeniu praktyki zawodowej lub przy zmianie jednostki, w której odbywała się praktyka, osoba, pod której kierunkiem odbywana jest praktyka, wpisuje w książce praktyki zawodowej ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane.

§ 6. 1. Przepisów § 5 i § 8 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do praktyki zawodowej odbywanej za granicą.

2. Odbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, zawierającym:

  1)  wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową, określające: rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz, odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne z podaniem osoby, pod której kierunkiem odbywana była praktyka;

  2)  potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych, z określeniem charakteru wykonywanych czynności;

  3)  ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności, dokonaną przez osobę, pod której kierunkiem odbywana była praktyka.

Rozdział 3

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, zakres i sposób przeprowadzania egzaminu, opłata za postępowanie kwalifikacyjne

§ 7. Izba powołuje komisję egzaminacyjną, która prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające się z 2 etapów:

  1)  kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej;

  2)  egzaminu na uprawnienia budowlane.

§ 8. 1. Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć:

  1)  odpis dyplomu inżyniera lub dokument potwierdzający uzyskanie średniego wykształcenia zawodowego i uzyskanie tytułu zawodowego:

a)    świadectwo ukończenia szkoły albo świadectwo dojrzałości,

b)    świadectwo ukończenia szkoły albo świadectwo dojrzałości i dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub

c)    świadectwo ukończenia szkoły albo świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;

  2)  książkę praktyki zawodowej;

  3)  dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1.

2. Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, którego kierunek lub zawód techniczny jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez właściwą komisję kwalifikacyjną, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

3. Wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. W przypadku odbycia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych, usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, do wniosku zamiast książki praktyki zawodowej należy dołączyć zaświadczenie właściwego, według miejsca odbywania praktyki zawodowej, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej wraz z ogólną oceną z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności.

5. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach dołączonych do wniosku izba, w drodze postanowienia, wzywa osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień budowlanych do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 30 dni.

6. Izba wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu:

  1)  po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5;

  2)  jeżeli wykształcenie lub praktyka zawodowa osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 4 i 5.

§ 9. 1. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:

  1)  umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, w tym samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych, technicznych i organizacyjnych;

  2)  znajomości przepisów prawnych dotyczących budownictwa.

2. Komisja egzaminacyjna może zażądać przedstawienia prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej.

§ 10. 1. W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany:

  1)  na uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności;

  2)  na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności wyburzeniowej.

2. Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograniczonym do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu, obowiązującym przy ubieganiu się o posiadane uprawnienia budowlane.

§ 11. 1. Egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez izbę.

2. Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane jest zawiadamiana o terminie egzaminu listem poleconym, co najmniej na miesiąc przed tym terminem.

3. W razie negatywnego wyniku egzaminu komisja egzaminacyjna określa termin, po którego upływie osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące.

§ 12. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych izba wydaje decyzję:

  1)  o nadaniu uprawnień budowlanych - w razie pozytywnego wyniku egzaminu;

  2)  o odmowie nadania uprawnień budowlanych - w razie negatywnego wyniku egzaminu.

§ 13. Kopia ostatecznej decyzji, o której mowa w § 12 pkt 1, jest przekazywana do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

§ 14. 1. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne wynosi równowartość w złotych:

  1)  100 euro z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej;

  2)  150 euro z tytułu przeprowadzenia egzaminu.

2. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na rachunek bankowy izby. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wnosi się co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlega zwrotowi, natomiast opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin lub usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu.

§ 15. Wysokość wynagrodzenia członka komisji egzaminacyjnej ustala się według następujących zasad:

  1)  za udział w kwalifikowaniu - 1,5 % kwoty określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 od jednego wniosku;

  2)  za przeprowadzenie egzaminu - 3 % kwoty określonej w § 14 ust. 1 pkt 2 od jednej osoby egzaminowanej.

Rozdział 4

Specjalności budowlane

§ 16. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

  1)  sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu lub

  2)  kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, o kubaturze do 1.000 m3 na terenie zabudowy zagrodowej.

§ 17. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

  1)  sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu lub

  2)  kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o którym mowa w pkt 1 oraz w § 16 ust. 1 pkt 2.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m3 oraz:

  1)  o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;

  2)  posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;

  3)  przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;

  4)  niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;

  5)  niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

3. Ograniczenia uprawnień budowlanych, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.

§ 18. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

  1)  droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;

  2)  droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

  1)  droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;

  2)  droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych.

§ 19. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

  1)  drogowy obiekt inżynierski, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;

  2)  kolejowy obiekt inżynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejście dla pieszych, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów.

3. Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

  1)  jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie;

  2)  typowy składany obiekt mostowy;

  3)  przepust.

§ 20. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: linie, węzły i stacje kolejowe oraz urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej w ograniczonym zakresie I stopnia uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

  1)  linii, węzłów i stacji kolejowych - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacja, węzeł, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi związane inne budowle kolejowe, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, z wyłączeniem budowli, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, oprócz przepustów;

  2)  urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: instalacje i urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe.

3. Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej w ograniczonym zakresie II stopnia uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

  1)  linii, węzłów i stacji kolejowych - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: linia i bocznica kolejowa oraz przepust;

  2)  urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: typowe urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym oraz typowe przytorowe urządzenia detekcji stanów awaryjnych.

§ 21. Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania i kierowania robotami budowlanymi związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

§ 22. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie I stopnia uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

  1)  telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urządzenia liniowe oraz urządzenia stacyjne;

  2)  telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: obiekty nadawcze radiofonii i telewizji naziemnej oraz nadawcze i odbiorcze obiekty radiokomunikacyjne.

3. Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie II stopnia uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie:

  1)  telekomunikacji przewodowej - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urządzenia liniowe;

  2)  telekomunikacji przewodowej - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak urządzenia stacyjne;

  3)  telekomunikacji radiowej - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak nadawcze i odbiorcze obiekty radiokomunikacyjne;

  4)  telekomunikacji radiowej - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak obiekty nadawcze radiofonii i telewizji naziemnej.

§ 23. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w ust. 1, w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami typowych sieci o średnicy do 200 mm w obiektach budowlanych o kubaturze do 1.000 m3.

§ 24. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w ust. 1, w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1.000 m3.

Rozdział 5

Specjalizacja techniczno-budowlana

§ 25. 1. O nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębniono tę specjalizację.

2. Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 26. Nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki we właściwej specjalności, w zakresie specjalizacji, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

§ 27. 1. Do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej należy dołączyć:

  1)  odpis posiadanych uprawnień budowlanych;

  2)  oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, o której mowa w § 26, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji.

2. Egzamin dla osoby ubiegającej się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej powinien uwzględniać w szczególności sprawdzenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w zakresie tej specjalizacji.

3. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej izba wydaje decyzję:

  1)  o nadaniu specjalizacji - w razie pozytywnego wyniku egzaminu;

  2)  o odmowie nadania specjalizacji - w razie negatywnego wyniku egzaminu.

4. Przepisy § 4, § 5 ust. 1, 2 i 3 pkt 1, § 8, § 9, § 10 ust. 1, § 11 oraz § 13-15 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 28. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Przepisów § 5 i § 8 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do praktyki zawodowej:

  1)  odbytej przed dniem 1 stycznia 1995 r.;

  2)  odbytej w specjalności telekomunikacyjnej do dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Odbycie praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 2, powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, zawierającym:

  1)  wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową, określając: rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz, odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne z podaniem osoby, pod której kierunkiem odbywana była praktyka;

  2)  potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych, z określeniem charakteru wykonywanych czynności;

  3)  ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności, dokonaną przez osobę, pod której kierunkiem odbywana była praktyka.

§ 29. Wykształcenie, uzyskane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, którego kierunek lub zawód techniczny był określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez właściwą komisję kwalifikacyjną, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

§ 30. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z 2002 r. Nr 134, poz. 1130 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1704).

§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

________

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ WYKSZTAŁCENIA ODPOWIEDNIEGO I POKREWNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Specjalność architektoniczna

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - wykształcenie wyższe na kierunku architektura i urbanistyka (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo (P).

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:

  1)  wykształcenie wyższe na kierunku:

a)    architektura i urbanistyka (P),

b)    inżynieria środowiska (P);

  2)  wykształcenie średnie - technik budownictwa (O).

Specjalność drogowa

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - wykształcenie średnie - technik drogownictwa (O).

Specjalność mostowa

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - wykształcenie średnie:

  1)  technik drogownictwa (O);

  2)  technik dróg i mostów kolejowych (O).

Specjalność kolejowa

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:

  1)  wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo w specjalnościach drogi kolejowe lub drogi żelazne, lub inżynieria kolejowa (O) oraz

  2)  wykształcenie wyższe na kierunku:

a)    elektrotechnika w specjalności automatyka lub automatyzacja kolei, lub inżynieria elektryczna w transporcie szynowym, lub automatyka i sterowanie ruchem kolejowym (O), albo

b)    transport w specjalności sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem, lub zabezpieczenie ruchu pociągów, lub automatyka (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w obszarze linii węzłów i stacji kolejowych:

  1)  I stopnia - wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo w specjalności drogi kolejowe lub drogi żelazne, lub inżynieria kolejowa (O);

  2)  II stopnia:

a)    wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo w specjalności budownictwo komunikacyjne lub inżynieria komunikacyjna, lub inżynieria kolejowa (P),

b)    wykształcenie średnie - technik dróg i mostów kolejowych (O).

3. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w obszarze urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym:

  1)  I stopnia - wykształcenie wyższe na kierunku:

a)    transport w specjalności sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem, lub zabezpieczenie ruchu pociągów, lub automatyka (O) albo

b)    elektrotechnika w specjalności automatyka lub automatyzacja kolei, lub inżynieria elektryczna w transporcie szynowym, lub automatyka i sterowanie ruchem kolejowym (O);

  2)  II stopnia:

a)    wykształcenie wyższe na kierunku:

–        elektrotechnika w specjalności automatyka i inżynieria komputerowa lub informatyka i elektronika, lub inżynieria elektryczna, lub elektrotechnika, lub urządzenia i maszyny elektryczne (P),

–        automatyka i robotyka w specjalności automatyka i inżynieria komputerowa lub informatyka i elektronika, lub inżynieria elektryczna, lub elektrotechnika, lub urządzenia i maszyny elektryczne (P),

–        elektronika i telekomunikacja w specjalności automatyka i inżynieria komputerowa lub informatyka i elektronika, lub inżynieria elektryczna, lub elektrotechnika, lub urządzenia i maszyny elektryczne (P),

b)    wykształcenie średnie:

–        technik elektryk (O),

–        technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (O).

Specjalność wyburzeniowa

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - wykształcenie wyższe na kierunku:

  1)  budownictwo (O);

  2)  inżynieria wojskowa (O);

  3)  górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż (O).

Specjalność telekomunikacyjna

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - wykształcenie wyższe na kierunku:

  1)  elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji (O) oraz

  2)  elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w obszarze telekomunikacji przewodowej:

  1)  I stopnia wykształcenie wyższe na kierunku:

a)    elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

b)    elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);

  2)  II stopnia wykształcenie średnie - technik telekomunikacji (O).

3. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w obszarze telekomunikacji radiowej:

  1)  I stopnia wykształcenie wyższe na kierunku elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);

  2)  II stopnia wykształcenie średnie:

a)    technik telekomunikacji (O),

b)    technik teleinformatyk (O).

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria środowiska (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:

  1)  wykształcenie wyższe na kierunku:

a)    budownictwo (P),

b)    energetyka (P);

  2)  wykształcenie średnie:

a)    technik urządzeń sanitarnych (O),

b)    technik inżynierii środowiska i melioracji (O),

c)    technik energetyk (O).

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - wykształcenie wyższe na kierunku elektrotechnika (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - wykształcenie średnie:

  1)  technik elektryk (O);

  2)  technik elektroenergetyk (O);

  3)  technik elektroenergetyk transportu szynowego (O).

Objaśnienia:

(O) - wykształcenie odpowiednie,

(P) - wykształcenie pokrewne.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ SPECJALIZACJI TECHNICZNO-BUDOWLANYCH WYODRĘBNIONYCH W SPECJALNOŚCIACH BUDOWLANYCH

 

 

Lp.

 

Specjalność

Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
1 konstrukcyjno-budowlana - geotechnika
    - budowle podziemne
    - budynki wysokościowe
    - maszty i kominy przemysłowe
    - obiekty budowlane na terenach górniczych
    - śródlądowe budowle hydrotechniczne
    - morskie budowle hydrotechniczne
    - obiekty budowlane melioracji wodnych
2 mostowa - drogowe obiekty inżynierskie
3 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

- sieci, instalacje i urządzenia cieplne i

 wentylacyjne

  cieplnych, wentylacyjnych, - sieci, instalacje i urządzenia gazowe
  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe

 i kanalizacyjne

 

Data powstania: poniedziałek, 4 kwi 2005 14:22
Data opublikowania: poniedziałek, 4 kwi 2005 14:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 mar 2011 10:50
Opublikował(a): Leszek Rakowski
Zaakceptował(a): Leszek Rakowski
Artykuł był czytany: 9335 razy