BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu

Wstęp deklaracji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu jest zgodna z ustawą. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu dostępnej pod adresem http://bip.powiat.pisz.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu

  1. Piaskowa 2

12-200 Pisz

Telefon (87) 423-31-87

Fax (87) 423-31-87

e-mail: pinb@powiat.pisz.pl

Data publikacji strony internetowej: 27.06.2003 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 25.03.2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej pinb@powiat.pisz.pl.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi w sprawie braku zapewnienia dostępności można kierować na adres poczty elektronicznej pinb@powiat.pisz.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu, ul.Piaskowa 2, 12-200 Pisz

Do budynku prowadzą 2 wejścia, z których boczne prawe (od szczytu budynku) przeznaczone jest dla interesantów. Do wejścia tego prowadzą niskie schody zewnętrzne przy których, po lewej stronie zlokalizowany jest podjazd. Przed budynkiem wyznaczono i oznakowano 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, w tym jedno bezpośrednio przy wejściu do budynku.

Wszystkie pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku i są dostępne  z jednego korytarza dla osób na wózkach.

Sekretariat gdzie odbywa się obsługa interesantów znajduje się w pierwszym pokoju od wejścia po prawej stronie.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pomieszczeniu łazienek, zlokalizowanych po prawej stronie korytarza.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono 21 września 2020 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dane kontaktowe

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach dostępności cyfrowej i architektonicznej w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Piszu jest Marek Wykowski.

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: pinb@powiat.pisz.pl

Adres ePUAP: /pisz-pinb/SkrytkaESP

Adres do korespondencji: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu,               ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz

Telefon: (87) 423 31 87

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Data powstania: wtorek, 30 mar 2021 12:32
Data opublikowania: wtorek, 30 mar 2021 12:35
Opublikował(a): Artur Brózio
Zaakceptował(a): Artur Brózio
Artykuł był czytany: 233 razy