BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik do ustawy Pr. budowlanego

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK(97)

.-----------------------------------------------------------------------------------------------.

| Kategorie obiektów                      | Współczynnik | Współczynnik wielkości obiektu       |

| budowlanych                             | kategorii    | (w)                                  |

|                                         | obiektu      |                                      |

|                                         | (k)          |                                      |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

| Kategoria I — budynki mieszkalne        | 2,0          | 1,0                                  |

| jednorodzinne                           |              |                                      |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

| Kategoria II — budynki służące          | 1,0          | 1,0                                  |

| gospodarce rolnej, jak: produkcyjne,    |              |                                      |

| gospodarcze,                            |              |                                      |

| inwentarsko-składowe                    |              |                                      |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

| Kategoria III — inne niewielkie         | 1,0          | 1,0                                  |

| budynki, jak: domy letniskowe, budynki  |              |                                      |

| gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk  |              |                                      |

| włącznie                                |              |                                      |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

| Kategoria IV — elementy dróg            | 5,0          | 1,0                                  |

| publicznych i kolejowych dróg           |              |                                      |

| szynowych, jak: skrzyżowania i węzły,   |              |                                      |

| wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony,      |              |                                      |

| rampy                                   |              |                                      |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

| Kategoria V - obiekty sportu i          | 10,0         | 1,0                                  |

| rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry,   |              |                                      |

| skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki |              |                                      |

| linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie     |              |                                      |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

| Kategoria VI - cmentarze                | 8,0          | 1,0                                  |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

| Kategoria VII - obiekty służące         | 7,0          | 1,0                                  |

| nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki   |              |                                      |

| cumownicze                              |              |                                      |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

| Kategoria VIII - inne budowle           | 5,0          | 1,0                                  |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | Współczynnik wielkości obiektu (w)   |

|                                         |              |                                      |

|                                         |              | (kubatura w m3)                      |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | £2.500 | >2.500- | >5.000- | >10.000 |

|                                         |              |        | 5.000   | 10.000  |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria IX - budynki kultury, nauki i | 4,0          | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| oświaty, jak: teatry, opery, kina,      |              |        |         |         |         |

| muzea, galerie sztuki, biblioteki,      |              |        |         |         |         |

| archiwa, domy kultury, budynki szkolne  |              |        |         |         |         |

| i przedszkolne, internaty, bursy i domy |              |        |         |         |         |

| studenckie, laboratoria i placówki      |              |        |         |         |         |

| badawcze, stacje meteorologiczne i      |              |        |         |         |         |

| hydrologiczne, obserwatoria, budynki    |              |        |         |         |         |

| ogrodów zoologicznych i botanicznych    |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria X - budynki kultu             | 6,0          | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| religijnego, jak: kościoły, kaplice,    |              |        |         |         |         |

| klasztory, cerkwie, zbory, synagogi,    |              |        |         |         |         |

| meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria|              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XI - budynki służby zdrowia,  | 4,0          | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| opieki społecznej i socjalnej, jak:     |              |        |         |         |         |

| szpitale, sanatoria, hospicja,          |              |        |         |         |         |

| przychodnie, poradnie, stacje           |              |        |         |         |         |

| krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne,   |              |        |         |         |         |

| żłobki, domy pomocy i opieki            |              |        |         |         |         |

| społecznej, domy dziecka, domy          |              |        |         |         |         |

| rencisty, schroniska dla bezdomnych     |              |        |         |         |         |

| oraz hotele robotnicze                  |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XII - budynki administracji   | 5,0          | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| publicznej, budynki Sejmu, Senatu,      |              |        |         |         |         |

| Kancelarii Prezydenta, ministerstw i    |              |        |         |         |         |

| urzędów centralnych, terenowej          |              |        |         |         |         |

| administracji rządowej i samorządowej,  |              |        |         |         |         |

| sądów i trybunałów, więzień i domów     |              |        |         |         |         |

| poprawczych, zakładów dla nieletnich,   |              |        |         |         |         |

| zakładów karnych, aresztów śledczych    |              |        |         |         |         |

| oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych    |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XIII - pozostałe budynki      | 4,0          | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| mieszkalne                              |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XIV - budynki zakwaterowania  | 15,0         | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| turystycznego i rekreacyjnego, jak:     |              |        |         |         |         |

| hotele, motele, pensjonaty, domy        |              |        |         |         |         |

| wypoczynkowe, schroniska turystyczne    |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XV - budynki sportu i         | 9,0          | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| rekreacji, jak: hale sportowe i         |              |        |         |         |         |

| widowiskowe, kryte baseny               |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XVI - budynki biurowe i       | 12,0         | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| konferencyjne                           |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XVII - budynki handlu,        | 15,0         | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| gastronomii i usług, jak: sklepy,       |              |        |         |         |         |

| centra handlowe, domy towarowe, hale    |              |        |         |         |         |

| targowe, restauracje, bary, kasyna,     |              |        |         |         |         |

| dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze,     |              |        |         |         |         |

| stacje obsługi pojazdów, myjnie         |              |        |         |         |         |

| samochodowe, garaże powyżej dwóch       |              |        |         |         |         |

| stanowisk, budynki dworcowe             |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XVIII - budynki przemysłowe,  | 10,0         | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| jak: budynki produkcyjne, służące       |              |        |         |         |         |

| energetyce, montownie, wytwórnie,       |              |        |         |         |         |

| rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak:   |              |        |         |         |         |

| budynki składowe, chłodnie, hangary,    |              |        |         |         |         |

| wiaty, a także budynki kolejowe, jak:   |              |        |         |         |         |

| nastawnie, podstacje trakcyjne,         |              |        |         |         |         |

| lokomotywownie, wagonownie, strażnice   |              |        |         |         |         |

| przejazdowe, myjnie taboru kolejowego   |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XIX - zbiorniki przemysłowe,  | 10,0         | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| jak: silosy, elewatory, bunkry do       |              |        |         |         |         |

| magazynowania paliw i gazów oraz innych |              |        |         |         |         |

| produktów chemicznych                   |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | Współczynnik wielkości obiektu (w)   |

|                                         |              |                                      |

|                                         |              | (powierzchnia w m2)                  |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | £1.000 | >1.000- | >5.000- | >10.000 |

|                                         |              |        | 5.000   | 10.000  |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XX - stacje paliw             | 15,0         | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XXI - obiekty związane z      | 10,0         | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| transportem wodnym, jak: porty,         |              |        |         |         |         |

| przystanie, sztuczne wyspy, baseny,     |              |        |         |         |         |

| doki, falochrony, nabrzeża, mola,       |              |        |         |         |         |

| pirsy, pomosty, pochylnie               |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XXII - place składowe,        | 8,0          | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| postojowe, składowiska odpadów, parkingi|              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | Współczynnik wielkości obiektu (w)   |

|                                         |              |                                      |

|                                         |              | (powierzchnia w ha)                  |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | £1     | >1-10   | >10-20  | >20     |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XXIII - obiekty lotniskowe,   | 10,0         | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| jak: pasy startowe, drogi kołowania,    |              |        |         |         |         |

| płyty lotniskowe, place postojowe i     |              |        |         |         |         |

| manewrowe, lądowiska                    |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XXIV - obiekty gospodarki     | 9,0          | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| wodnej, jak: zbiorniki wodne i          |              |        |         |         |         |

| nadpoziomowe, stawy rybne               |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | Współczynnik wielkości obiektu (w)   |

|                                         |              |                                      |

|                                         |              | (długość w km)                       |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | £1     | >1-10   | >10-20  | >20     |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi  | 1,0          | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| szynowe                                 |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XXVI - sieci, jak:            | 8,0          | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, |              |        |         |         |         |

| gazowe, ciepłownicze, wodociągowe,      |              |        |         |         |         |

| kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | Współczynnik wielkości obiektu (w)   |

|                                         |              |                                      |

|                                         |              | (długość w m)                        |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | £20    | >20-100 | >100-   | >500    |

|                                         |              |        |         | 500     |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XXVII - budowle               | 9,0          | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| hydrotechniczne piętrzące, upustowe i   |              |        |         |         |         |

| regulacyjne, jak: zapory, progi i       |              |        |         |         |         |

| stopnie wodne, jazy, bramy              |              |        |         |         |         |

| przeciwpowodziowe, śluzy wałowe,        |              |        |         |         |         |

| syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, |              |        |         |         |         |

| śluzy żeglowne, opaski i ostrogi        |              |        |         |         |         |

| brzegowe, rowy melioracyjne             |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe   | 5,0          | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,  |              |        |         |         |         |

| kładki, przejścia podziemne, wiadukty,  |              |        |         |         |         |

| przepusty, tunele                       |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | Współczynnik wielkości obiektu (w)   |

|                                         |              |                                      |

|                                         |              | (wysokość w m)                       |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | £20    | >20-50  | >50- 100| >100    |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XXIX - wolno stojące kominy i | 10,0         | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| maszty                                  |              |        |         |         |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | Współczynnik wielkości obiektu (w)   |

|                                         |              |                                      |

|                                         |              | (wydajność w m3/h)                   |

|-----------------------------------------.--------------.--------------------------------------|

|                                         |              | £50    | >50-100 | >100-   | >500    |

|                                         |              |        |         | 500     |         |

|-----------------------------------------.--------------.--------.---------.---------.---------|

| Kategoria XXX - obiekty służące do      | 8,0          | 1,0    | 1,5     | 2,0     | 2,5     |

| korzystania z zasobów wodnych, jak:     |              |        |         |         |         |

| ujęcia wód morskich i śródlądowych,     |              |        |         |         |         |

| budowle zrzutów wód i ścieków,          |              |        |         |         |         |

| pompownie, stacje strefowe, stacje      |              |        |         |         |         |

| uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków |              |        |         |         |         |

.-----------------------------------------------------------------------------------------------.

 

*  Wymagają decyzji o pozwoleniu na użytkowanie –   V, IX-XVII, XX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII
                                                                                         i XXX

Data powstania: poniedziałek, 4 kwi 2005 14:12
Data opublikowania: piątek, 8 kwi 2005 16:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 kwi 2005 15:40
Opublikował(a): Leszek Rakowski
Zaakceptował(a): Leszek Rakowski
Artykuł był czytany: 1463 razy