BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowe Przepisy Prawne

                       Podstawowe Przepisy Prawne

 

1. Drogi postępowania Obywatela dla uzyskania;
              a/ zezwolenia na użytkowanie budynku bądź obiektu budowlanego,

              b/ zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego,

                                               - regulacje wynikające z artykułów Prawa Budowlanego

1a. Samowola budowlana i jej zwalczanie

              a/ legalizacji budowy prowadzonej bez wymaganego pozwolenia na budowę lub
                  zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych bądź pomimo wniesienia
                  sprzeciwu przez właściwy organ,

              b/ opłaty legalizacyjne,

              c/ kary

                                              - regulacje wynikające z artykułów Prawa Budowlanego                             

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie
     nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania
     grzywien w drodze mandatu karnego.  (Dz. U. Nr 174, poz.1423)

 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz.1128 z późniejszymi zmianami)

 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych    (Dz. U. Nr 198, poz.2043)

 

5. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu   (Dz. U. Nr 84, poz.906)

 

6. Pozostałe akty prawne powiązane

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414
Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126

Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1231

Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Wzór protokołu obowiązkowej kontroli.

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1135

Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r.
Rozbiórki obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134

Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r.
Książka obiektu budowlanego.

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133

Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r.
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1130

Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127

Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1129

Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Wzory rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126

Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043

Rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r.
Warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych.

Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953

Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r.
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554

Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r.
Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839

Rozporządzenie z dnia 24 września 1998 r.
Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133

Rozporządzenie z dnia 21 lutego 1995 r.
Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie.

Dz. U. z 1999 r. Nr 24, poz. 216

Rozporządzenie z dnia 19 marca 1999 r.
Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1494

Rozporządzenie z dnia 9 października 2002 r.
Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzór protokołu kontroli i sposób jego sporządzania.

Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r.
Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2410

Rozporządzenie z dnia 2 listopada 2004 r.
Określenie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 231

Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r.
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz. U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1423

Rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r.
Nadanie pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz. U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.
Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

 

Podstawowym aktem prawnym  na podstawie, którego pracuje Powiatowy Inspektorat i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest Prawo budowlane ogłoszone w Dz. U. z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami. ( Tekst aktualny i jednolity  - poniżej) ponadto Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Postępowania Cywilnego, Kodeks Wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz inne obowiązujące akty prawne.

 

Ważniejsze, wybrane z opracowania GUNB  

AKTY WYKONAWCZE do Ustawy Prawo budowlane

 

Prawo budowlane

· 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 - tekst ujednolicony, opracowany przez GUNB)

 

· 

AKTY WYKONAWCZE

 

wydane na podstawie art. 7 ustawy Prawo budowlane

 

„Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

 

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5;

 

2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

 

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

 

1) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń;

 

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1.

 

 

 

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:

 

1) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - dla budynków mieszkalnych;

 

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - dla innych obiektów budowlanych.”

rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. Nr 50, poz. 271)

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144, z 1997 r. Nr 96, poz. 591 oraz z 2000 r. Nr 100, poz. 1082)

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 oraz z 2001 r. Nr 120, poz. 1291)

rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111)

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877)

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1191)

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836) - pełny tekst aktu

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 8)

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116) - pełny tekst aktu

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 12c ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę wymagania Unii Europejskiej w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 179, poz. 1848) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności, wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności, a także sposób przeprowadzania i zakres egzaminu, zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej.”

rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 134, poz. 1130 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1704) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:

 

1) szczegółowy zakres i formę:

 

a) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 

- mając na uwadze specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;

 

2) szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 oraz z 2004 r. Nr 242, poz. 2421) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.”

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.”

rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki oraz osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, a także dane, jakie powinna zawierać tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu obowiązkowej kontroli.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek, o których mowa w art. 67.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki przeprowadzania oraz tryb postępowania w sprawach rozbiórek obiektów budowlanych, wykonywanych metodą wybuchową.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. Nr 120, poz. 1135) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 82b ust. 4 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1129 oraz z 2003 r. Nr 168, poz. 1641) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy Prawo budowlane

 

„Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagane kwalifikacje i zasady wynagradzania członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzkich i powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.”

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996, z 2000 r. Nr 48, poz. 562 i Nr 117, poz. 1236, z 2001 r. Nr 89, poz. 978, z 2002 r. Nr 8, poz. 62, Nr 25, poz. 253 i Nr 70, poz. 647, z 2003 r. Nr 14, poz. 138, Nr 45, poz. 391 i Nr 141, poz. 1358 oraz z 2004 r. Nr 130, poz. 1381) - tekst rozporządzenia oraz w załączniku Nr 1 w Tabeli I. poz. I i XI oraz w Tabeli IV. poz. I, XI i XV a także załącznik Nr 2, 3 i 4

 

 

wydane na podstawie art. 84 ust. 5 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1130) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 84b ust. 4 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzory protokołów kontrolnych i sposób ich sporządzania.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania (Dz. U. Nr 179, poz. 1494) - pełny tekst aktu

 

 

wydane na podstawie art. 88a ust. 3 ustawy Prawo budowlane

 

„Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określa, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, a w szczególności:

 

1) wymogi, jakim powinny odpowiadać rejestry;

 

2) dokumenty dołączane do wniosku o wpis do rejestrów, stanowiące podstawę dokonania wpisu.”

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 62, poz. 565) - pełny tekst aktu

 

 

 

 

Dla Informacji przystępujących do budowy podaje się:

 

Cały proces przygotowania się inwestora , od strony prawnej, prowadzi właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym. ( Patrz: Wniosek o pozwolenie na budowę)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego  (Dz. U. Nr 138, poz.1554)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 108, poz.953)

 

Objaśnienia i  komentarze różnych  konkretych spraw  i tok ich postępowania z zakresu  procesu budowlanego znajdują się w Dziale Powiatowego Inspektora.

Data powstania: poniedziałek, 4 kwi 2005 14:01
Data opublikowania: poniedziałek, 4 kwi 2005 14:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 mar 2011 10:52
Opublikował(a): Leszek Rakowski
Zaakceptował(a): Leszek Rakowski
Artykuł był czytany: 2926 razy