BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OR.272.1.5.2013

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: ZADANIE PN. ŚWIADCZENIE USŁUG PERSONELU ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW PRZEWIDZIANYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN. „MAZURSKI WILK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” DOTYCZY CZĘŚCI XII ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 92 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp Zamawiający – Powiat Piski - informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w części XII przedmiotowego zamówienia.

W postępowaniu Or.272.1.5.2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający wybrał do realizacji części XII zamówienia – pełnienie funkcji członka Komisji Oceny Wniosków – typ I Wykonawcę:

Renata Sulewska
12-200 Pisz, ul. Lipowa 11/13

Uzasadnienie

Pismem z dnia 26 kwietnia 2013 r. Zamawiający powiadomił o wyborze do realizacji tej części zamówienia Wykonawcy Wioletty Śląskiej-Zyśk, Osiniak-Piotrowo 43, 12-220 Ruciane-Nida, która wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożyła ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Dnia 29 kwietnia 2013 r. do Starostwa Powiatowego w Piszu wpłynęło pismo w/w Wykonawcy z informacją, iż z przyczyn osobistych rezygnuje z realizacji części XII zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i, działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Starosta Powiatu Pisz
/-/
Andrzej Waldemar Nowicki


Pełna treść zawiadomienia znajduje się w pliku do pobrania (format pdf)
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 kwi 2013 15:22
Data opublikowania: wtorek, 30 kwi 2013 15:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2013 09:40
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1234 razy