BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach postępowania OR.272.1.5.2013

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: ZADANIE PN. ŚWIADCZENIE USŁUG PERSONELU ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW PRZEWIDZIANYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN. „MAZURSKI WILK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
Na podstawie art. 92 ust. 1 oraz 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp Zamawiający – Powiat Piski - informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz o unieważnieniu postępowania w części VII i w części VIII.

W postępowaniu Or.272.1.5.2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia następujących Wykonawców:

a) CZĘŚĆ I zamówienia – pełnienie funkcji Koordynatora projektu:

Violetta Kossakowska, 12-200 Pisz, ul. Juliana Tuwima 37

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) CZĘŚĆ II zamówienia – pełnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu:

Aneta Brandt, 12-200 Pisz, ul. Krzywa 39

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

c) CZĘŚĆ III zamówienia – pełnienie funkcji Specjalisty ds. dotacji i wsparcia pomostowego:

Małgorzata Zach,12-200 Pisz, ul. Gałczyńskiego 7/19

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

d) CZĘŚĆ IV zamówienia – pełnienie funkcji Specjalisty ds. szkoleń:

Marcin Kamiński,12-200 Pisz, ul. Rybacka 18/2

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

e) CZĘŚĆ V zamówienia – pełnienie funkcji Specjalisty ds. finansowych:

Sobotka Lucyna Marianna,12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 6/20

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

f) CZĘŚĆ VI zamówienia – pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w Piszu:

Małgorzata Tomasiewicz,12-200 Pisz, ul. Lipowa 9/43

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

g) CZĘŚĆ VII zamówienia – pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w Giżycku:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie


Zamawiający zamierzał przeznaczyć na tę część zamówienia kwotę 7.520 złotych brutto. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) zamówienie będzie wykonywane w okresie czerwiec – lipiec 2013 r. oraz w okresie styczeń– luty 2014 r. w wymiarze czasu pracy średnio 50 godz./m-c. Oznacza to, że maksymalną stawką, jaką Zamawiający zamierzał zapłacić Wykonawcy za godzinę pracy jest 37,60 zł brutto.

O udzielenie zamówienia na część VII ubiegało się dwóch wykonawców: Agnieszka Filipczyk z ceną ofertową 40,00 zł/godz. brutto oraz Magda Julita Kaziak z ceną ofertową 59 zł/godz. brutto. Obydwie oferty złożone zostały zatem na kwotę przekraczającą maksymalną kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

h) CZĘŚĆ VIII zamówienia – pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w Węgorzewie:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie


Zamawiający zamierzał przeznaczyć na tę część zamówienia kwotę 7.520 złotych brutto. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) zamówienie będzie wykonywane w okresie czerwiec – lipiec 2013 r. oraz w okresie styczeń– luty 2014 r. w wymiarze czasu pracy średnio 50 godz./m-c. Oznacza to, że maksymalną stawką, jaką Zamawiający zamierza zapłacić Wykonawcy za godzinę pracy jest 37,60 zł brutto.

O udzielenie zamówienia na część VIII ubiegało się trzech wykonawców: Magda Julita Kaziak, Aneta Wiszniewska oraz Justyna Abramowicz. Spośród złożonych ofert odrzuceniu nie podlega wyłącznie oferta Magdy Julity Kaziak, która zaoferowała cenę 79,00 zł/godz. brutto. Oferty złożona została zatem na kwotę przekraczającą maksymalną kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

i) CZĘŚĆ IX zamówienia – pełnienie funkcji Specjalisty ds. rekrutacji w Piszu:

Agnieszka Ostrowska, 12-200 Pisz, ul. M. Wołodyjowskiego 17C/34

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

j) CZĘŚĆ X zamówienia – pełnienie funkcji Specjalisty ds. rekrutacji w Giżycku:

Jolanta Romanowska, 11-500 Giżycko, ul. 3-go Maja 8/21

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

k) CZĘŚĆ XI zamówienia – pełnienie funkcji Specjalisty ds. rekrutacji w Węgorzewie:

Agnieszka Szałko, 11-600 Węgorzewo, ul. Pionierów 19/3

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

l) CZĘŚĆ XII zamówienia – pełnienie funkcji Członka Komisji Oceny Wniosków – typ I:

Wioletta Śląska-Zyśk, 12-220 Ruciane-Nida, Osiniak-Piotrowo 43

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

m) CZĘŚĆ XIII zamówienia – pełnienie funkcji Członka Komisji Oceny Wniosków – typ II:

Leszek Krzysztof Balon, 11-600 Węgorzewo, ul. Łuczańska 3A

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

n) CZĘŚĆ XIV zamówienia – pełnienie funkcji Członka Komisji Oceny Wniosków – typ III:

Anna Skass,11-500 Giżycko, Al. Wojska Polskiego 13a/5

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

o) CZĘŚĆ XV zamówienia – pełnienie funkcji Członka Komisji Oceny Wniosków – typ IV:

Beata Sokołowska, 12-230 Biała Piska, Myszki 1

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

p) CZĘŚĆ XVI zamówienia – pełnienie funkcji Członka Komisji Oceny Wniosków – typ V:

Małgorzata Zach,12-200 Pisz, ul. Gałczyńskiego 7/19

Wybrany Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Wicestarosta Powiatu Pisz
/-/
Marek Antoni WysockiPełna treść informacji o wynikach postępowania, wraz z zestawieniem złożonych ofert, punktacją przydzieloną poszczególnym ofertom oraz informacją o ofertach odrzuconych i Wykonawcach wykluczonych z udziału w postępowaniu znajduje się w pliku do pobrania (format PDF).
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 kwi 2013 14:02
Data opublikowania: piątek, 26 kwi 2013 14:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 maj 2013 13:00
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1839 razy