BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14 000 euro

dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego w dwóch zadaniach
Or.272.2.35.2012
- Wykonawcy –


W związku z niezgłoszeniem się Wykonawców w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23 listopada 2012 r. na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego pisma, ponownie zapraszam do złożenia oferty na w/w przedmiot zamówienia. Jednocześnie informuję, że Zamawiający obniżył wymagany okres gwarancji do 24 miesięcy.
Ofertę należy składać do dnia 17 grudnia 2012 r. do godziny 12:00 na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.

Sposób przygotowania oferty:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 lub na oba zadania łącznie.
2. Do oferty należy załączyć:
a) wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikami nr 1a i 1 b)
b) wypełniony formularz cenowy (zgodnie z załącznikami nr 2a i 2b)
c) wypełnione formularze opisowe dotyczące oferowanego sprzętu (zgodnie z załącznikami 5a i 5b)
d) wydruki z wynikami testów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4)
3. Niezałączenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punkcie 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

Wzory umów, jakie będą zawarte z wybranymi wykonawcami określają załączniki nr 3a i 3b do niniejszego zapytania. Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 gru 2012 07:58
Data opublikowania: piątek, 7 gru 2012 08:38
Data przejścia do archiwum: środa, 19 gru 2012 13:18
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1368 razy