BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie do treści SIWZ

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA OR.272.1.6.2012 – PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PAWILONU PEDIATRYCZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNYM W SP ZOZ – SZPITAL POWIATOWY W PISZU”
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 17 sierpnia 2012 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ w postępowaniu dot. pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Piszu, o następującej treści:

Pytanie:
Zgodnie z pkt III SIWZ Zamawiający określa termin realizacji zamówienia jako: „od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych oraz podpisania protokołu końcowego przez wszystkie strony. Przewidywany czas zakończenia robót budowlanych – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym”. Natomiast zgodnie z § 3 projektu umowy do SIWZ Zamawiający określa termin realizacji zamówienia jako: „od dnia rozpoczęcia robót budowlanych tj. …………… r. do dnia zakończenia robót budowlanych oraz podpisania protokołu końcowego przez wszystkie strony” Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów.
W/w zapis uniemożliwia ustalenie ceny ofertowej, która została ustalona przez Zamawiającego jako ryczałtowa.
Zamawiający powinien zdefiniować zapisy w SIWZ w taki sposób, aby nie budziły żadnych wątpliwości, w tym przypadku odnośnie terminu wykonania zamówienia, będącego jedyną podstawą do ustalenia wynagrodzenia.


Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że podany w SIWZ czas trwania robót budowlanych, tj. 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót, ma charakter orientacyjny, wskazujący Wykonawcom przewidywany termin, w jakim Zamawiający chce zrealizować inwestycję. Termin ten wynika z wymagań, jakie Zamawiający postawił Wykonawcom w nierozstrzygniętym jeszcze postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Piszu”.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sprawował wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przez cały okres ich trwania, ponieważ czas ich realizacji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Przy ustalaniu ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić nie tylko przewidywany czas trwania robót budowlanych, ale także ryzyko zdarzeń losowych, które wpłynąć mogą na zmianę czasu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem.
Uwzględniając powyższe Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów SIWZ.

Starosta Powiatu Pisz
mgr Andrzej Nowicki
Data powstania: poniedziałek, 20 sie 2012 11:41
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sie 2012 11:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sie 2012 11:42
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1175 razy