BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ MOTOROWERU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Starostwo Powiatowe w Piszu
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1
tel./fax (087) 423-35-05

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie sprzedającego w dniu 20.06.2012r. o godz. 10:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składniki majątku ruchomego:
Pojazd motorower będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na posesji Pomocy drogowej w Piszu przy ul. Orzyskiej 9A - parking strzeżony p. Grzegorza Łeymańczyka od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00.

Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Pan Leszek Bogdanowicz, telefon (0 87) 425 47 10.

4. Opis przedmiotu sprzedaży:
- marka pojazdu - FERRO
- rodzaj pojazdu - motorower - skuter
- typ - ZN50QT-8 604-4
- nr ramy - L5YACBPA481159625
- nr rejestracyjny - NPI 07CK
- rok produkcji - 2008
- przebieg rzeczywisty (km) - brak danych
Przedmiot sprzedaży jest unieruchomiony.

5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto sprzedającego Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002 do dnia 20.06.2012r. do godz. 9.00. Wadium musi byś wniesione wyłącznie w pieniądzu.

6. Cena wywoławcza – 1 000 zł brutto

7. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

-imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta,

-oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

-oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,

-dowód wniesienia wadium.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty za okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1
Na kopercie powinien znajdować się napis:
„Oferta w przetargu na sprzedaż pojazdu motorower marki KYMCO”. Oferty pisemne należy składać od poniedziałku do piątku od 800 do 1400 nie później niż do dnia 20.06.2012r. do godz. 900.
Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

9. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 31 maj 2012 12:27
Data opublikowania: czwartek, 31 maj 2012 12:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 cze 2012 09:49
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1092 razy