BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Nowa strona 1

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego do kwoty 3.958.800zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu.
Numer ogłoszenia: 343243 - 2008; data zamieszczenia: 01.12.2008

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, faks 087 4233505.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego do kwoty 3.958.800zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego do kwoty 3.958.800zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu.

2. Okres spłaty kredytu do 7 lat, począwszy od 2009r.

3. Wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej.

4. Zamawiający oczekuje na oferty spełniające w pełni wymagania określone w niniejszym SIWZ oraz uwzględniające następujące wymogi:

a) środki finansowe zostaną przekazane, na konto Zamawiającego nr 69 9364 0000 2002 0840 0015 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Piszu w zależności od potrzeb Zamawiającego, ale nie później niż do 30 grudnia 2008r. (ilość transz oraz kwoty zostaną określone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą);

b) karencja w spłacie rat kapitałowych do końca 2008r.;

c) karencja w spłacie odsetek - brak;

d) spłata rat kapitałowych następować będzie w równych ratach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca;

e) termin spłaty odsetek - miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca;

f) ewentualna prowizja będzie zapłacona w dniu podpisania umowy;

g) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobrania opłat;

h) do obliczenia odsetek w danym miesiącu będzie przyjmowana stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego spłatę odsetek. W przypadku, gdy ww. dzień będzie dniem wolnym należy przyjąć wartość WIBOR 1M ustaloną kolejnego dnia roboczego;

i) ewentualna prowizja i odsetki należne w 2008r. należy naliczyć od faktycznie wykorzystanego kredytu.

5. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kwoty niższej od kwoty 3.958.800zł. W przypadku, gdy kwota kredytu ulegnie zmniejszeniu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenia z tego tytułu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 1.4 nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp). 2. W postępowaniu mogą brać udział banki posiadające koncesję. 3. Ocena spełnia ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ]; 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Powiatu w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2008 15:25
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2008 15:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 gru 2008 13:31
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1726 razy