BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Nowa strona 1

Pisz, dnia 1 lutego 2007r.

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania

Or.3432/1/07

 

Zamawiający: Starosta Piski

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05

 

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000€ na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r.Nr 164, poz. 1163).

1.       Przedmiot zamówienia:  

ETAP I

I.    Założenie ewidencji budynków na miasto Biała Piska w programie EWOPIS WIN v. 3.15 i EWMAPA WIN v. 7. Powierzchnia 324 ha, ilość działek 1150, liczba budynków ok. 1050, liczba wyodrębnionych lokali około 200.

ETAP II

II.  Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej miasta Biała Piska, powierzchnia 324 ha w programie EWMAPA WIN v. 7.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac określa załącznik do SIWZ.

CPV - 74.27.00.00-2 – usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

CPV - 74.27.40.00-0 –usługi sporządzania map

2.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl lub za zaliczeniem pocztowym. Cena za specyfikację – 20zł.

3.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

4.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

5.       Termin realizacji zamówienia: całość prac należy wykonać do 31 października 2007r., w tym etap I – założenie ewidencji budynków na miasto Biała Piska do 4 października 2007 r.

6.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1.

7.       Zamawiający nie żąda wniesienie wadium.

8.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

                                          najniższa cena ofertowa

                                                cena oferty badanej       x 100pkt

 

9.       Oferty należy składać do 15 lutego 2007r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17. Otwarcie ofert nastąpi 15 lutego 2007r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

10.   Termin związania ofertą – 30 dni.

11.   Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

12.   Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14.   Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Marzena Wójcik, tel. (0 87) 423-35-05 wew. 24

15.   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na portalu internetowym Urzędu  Zamówień Publicznych 1 lutego 2007r.

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

Andrzej Nowicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 lut 2007 14:00
Data opublikowania: czwartek, 1 lut 2007 14:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 lut 2007 08:21
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1726 razy