BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2022

dot. Usługi bankowej związanej z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów 00/100)

 

 

Powiat Piski zaprasza do udziału w postępowaniu pn.

Usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie  5.000.000 zł (słownie: pięć milionów 00/100)

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

Numer sprawy Or.272.1.7.2022

Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/676215

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/676215

 

 

Data powstania: piątek, 14 paź 2022 10:23
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2022 10:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sty 2023 12:33
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 236 razy