BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Postępowanie nr SOSW.230.1.2019- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

wtorek, 12 lut 2019 13:39
Powiat Piski- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12- 200 Pisz, Łupki 15, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Czytaj całość