BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr ZSZ.26.I.3.2019- sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Powiat Piski- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wyrobów piekarniczych, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa wyrobów piekarniczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, szczegółowo określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

 

Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 17 cze 2019 09:29
Data opublikowania: poniedziałek, 17 cze 2019 09:32
Data edycji: piątek, 28 cze 2019 11:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 lip 2019 08:24
Artykuł był czytany: 1052 razy
Ilość edycji: 2