BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr ZSZ.26.I.2.2019- sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Powiat Piski- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wyrobów piekarniczych, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa wyrobów piekarniczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz.

Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 cze 2019 09:13
Data opublikowania: środa, 5 cze 2019 12:40
Data edycji: czwartek, 13 cze 2019 13:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 cze 2019 09:29
Artykuł był czytany: 878 razy
Ilość edycji: 1