BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula o RODO (obowiązująca od 04 maja 2019 r.) Informacja dla uczestników procesu budowlanego, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oraz innych interesantów PINB w Piszu

Klauzula informacyjna dla interesantów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu

(wersja obowiązująca od 04 maja 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy

z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zgodnie z art. 13, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2.

 

 1. Z dniem 25 maja 2018r. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować na adres email: pinb@powiat.pisz.pl lub pod numerem telefonu 874233187.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) do których w szczególności należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.

 

 1. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) w zw. art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są na okres uzależniony od oznaczenia kategorii archiwalnej poszczególnych akt w oparciu o kryteria precyzyjnie określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

 

 1. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Zgodnie z art. 15 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 2. g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle. Prawo to przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano (art. 84aa-Prawo budowlane).

 

 1. Zgodnie z art. 16 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej/jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma prawo Pani/Pan żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

 1. Zgodnie z art. 17 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie przetwarzania danych niezbędnych
 • w związku z prowadzonymi postępowaniami i kontrolami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

 

 • do celów archiwalnych na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 

Prawo to nie przysługuje, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a)do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b)do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c)z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d)do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e)do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Zgodnie z art. 18 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

a)osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b)przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 84ab – Prawo budowlane, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, nie wpływa na:

1)prowadzenie rejestrów i ewidencji, o których mowa w art. 82b ust. 1 i 1a, art. 84 ust. 2 pkt 2-4 i art. 88a ust. 1 pkt 3 –Prawo budowlane

2)przebieg i wynik postępowań, o których mowa w art. 97 ust. 1-Prawo budowlane

3)czynności związane z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.

 

14.Zgodnie z art. 21 RODO może Pani/Panu w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej/jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f).

 

 1. Zgodnie z art. 77 RODO w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

Data powstania: środa, 5 cze 2019 08:19
Data opublikowania: środa, 5 cze 2019 09:40
Opublikował(a): Artur Brózio
Zaakceptował(a): Artur Brózio
Artykuł był czytany: 665 razy