BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula o RODO

Klauzula informacyjna dla interesantów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu (obowiązuje od 25 maja 2018 r.) Klauzula informacyjna dla kandydatów na wolne stanowiska pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Piszu (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Zgodnie z art. 13, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2.

 

 1. Z dniem 25 maja 2018r. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować na adres email: pinb@powiat.pisz.pl lub pod numerem telefonu 874233187.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) do których w szczególności należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.

 

 1. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) w zw. art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są na okres uzależniony od oznaczenia kategorii archiwalnej poszczególnych akt w oparciu o kryteria precyzyjnie określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 

 1. Zgodnie z art. 15 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 2. a) cele przetwarzania;
 3. b) kategorie odnośnych danych osobowych;
 4. c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 5. d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 6. e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 7. f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 9. h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Zgodnie z art. 16 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej/jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma prawo Pani/Pan żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

 1. Zgodnie z art. 17 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie przetwarzania danych niezbędnych
 • w związku z prowadzonymi postępowaniami i kontrolami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

 

 • do celów archiwalnych na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 

 1. Zgodnie z art. 17 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych graniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 2. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 3. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 4. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Zgodnie z art. 21 RODO może Pani/Panu w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej/jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f).

 

 1. Zgodnie z art. 77 RODO w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na wolne stanowiska pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Piszu (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Zgodnie z art. 13, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2.

 

 1. Z dniem 25 maja 2018r. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować na adres email; pinb@powiat.pisz.pl lub pod numerem telefonu 874233187.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

 1. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 poz .917 z późn. zm,) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 z późn. zm. w zw. art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego upubliczniane są w Biuletynie informacji Publicznej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a.

 

 1. Zgodnie z art. 15 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. cele przetwarzania;
  2. kategorie odnośnych danych osobowych;
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe

          zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich

         lub organizacjach międzynarodowych;

 1. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy

         nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

 1. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub

          ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane

         dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 1. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 2. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie

         dostępne informacje o ich źródle;

 1. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o

          którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach – istotne

          informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych

         konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Zgodnie z art. 16 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej/jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma prawo Pani/Pan żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

 1. Zgodnie z art. 17 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia danych osobowych.

 

 1. Zgodnie z art. 17 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych graniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na

         okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 1. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia

         się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich

                      wykorzystywania;

 1. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są

          one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony

         roszczeń;

 1. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec

         przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po

          stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane

         dotyczą.

 

 1. Zgodnie z art. 21 RODO może Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej/jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f).

 

 1. Zgodnie z art. 77 RODO w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Data powstania: czwartek, 21 cze 2018 13:21
Data opublikowania: czwartek, 21 cze 2018 13:30
Opublikował(a): Artur Brózio
Zaakceptował(a): Artur Brózio
Artykuł był czytany: 827 razy