BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie decyzja ZRID

Decyzja Starosty Piskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Nr WZB.6740.I.2.2019 z dnia 13 maja 2019 r.

 

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 2018r. poz.2096 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2018r.poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu w dniu 18 marca 2019 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie (rozbudowie) drogi powiatowej Nr 1867/ DK nr 16 (Wierzbiny) Drygały- Skarżyn/ od km 25 + 100 do km 25 + 562,04 odcinek Lipińskie – Skarżyn.

Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:

  • Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału :

186/1, 521, 181/1, 48 ( po podziale na działce nr 48/1), 65 (po podziale na działce nr 65/1), 122 (po podziale działka nr 122/1), 192 ( po podziale działka nr 192/1), 68 ( po podziale działka nr 68/1), 64/3 ( po podziale działka nr 64/4), 59/2 ( po podziale działka nr 59/3), 121 (po podziale działka nr 121/1) położone w obrębie 0037 Skarżyn, gm. Biała Piska.

         Strony postępowania zawiadamia się, że zgodnie z art. 18  ust. 1e pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłoczni, lecz nie później niż w terminie 30 dni  od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Pismo dokumentujące fakt wydania nieruchomości ww. terminie przez dotychczasowego właściciela lub użytkowania wieczystego winno być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu przy ulicy Warszawskiej 1 (pokój 16) w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

                   z up. STAROSTY

              /-/     mgr. inż. Beata Dębińska

       Naczelnik Wydziału Zagospodarowania 

              Przestrzennego  i  Budownictwa

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2019 12:22
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2019 13:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 cze 2019 09:28
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 739 razy