BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII/37/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekazania wedle właściwości petycji Radnej Rady Miejskiej w Orzyszu

UCHWAŁA NR VIII/37/19
RADY POWIATU PISZ
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania wedle właściwości petycji Radnej Rady Miejskiej w Orzyszu
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w związku art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 9 pkt 17) Statutu Powiatu Piskiego (t.j. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3804, zm. z 2018 r. poz. 5282) Rada Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:


§ 1. Przekazuje się Zarządowi Powiatu w Piszu jako właściwemu do rozpatrzenia petycję radnej Rady Miejskiej w Orzyszu [...] z dnia 13 marca 2019 r., przekazaną przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Orzyszu do Rady Powiatu Pisz pismem z dnia 28 marca 2019 r.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Pisz do przekazania niniejszej uchwały Zarządowi Powiatu w Piszu wraz z petycją, o której mowa w § 1, oraz do powiadomienia o tym wnoszącej petycję poprzez przesłanie jej niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/
Irena Jatkowska

Data powstania: poniedziałek, 6 maj 2019 10:31
Data opublikowania: poniedziałek, 6 maj 2019 10:43
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 806 razy