BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie ZSBP.226.4.2018- świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego

Powiat Piski- Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12- 230 Biała Piska, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Do obowiązków pedagoga- doradcy zawodowego należeć będzie w szczególności:

  • przeprowadzenie indywidualnej diagnozy 60 uczestników projektu pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy oraz kontynuację nauki,
  • wstępne rozpoznanie potrzeb uczestników projektu wyrażających chęć rozwoju edukacyjno-zawodowego
    w kontekście udziału w projekcie oraz potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy,
  • przeprowadzenie analizy zasobów uczestnika projektu (bilans kompetencji i zainteresowań, profil osobowości zawodowej),
  • przedstawienie uczestnikom projektu propozycji szkoleń zaplanowanych w ramach realizacji projektu,
  • pomoc uczestnikom projektu w wyborze odowiedniej ścieżki wsparcia w ramach projektu, tj. wybrania pakietu szkoleń oraz miejsca odbycia stażu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczestnika projektu,
  • prowadzenie dokumentacji świadczonej usługi, składającej się m.in. z list obecności,
  • współpraca z koordynatorem projektu w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji,
  • dbanie o sprzęt i wyposażenie będące własnością Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, udostępnione
    do świadczenia usługi,
  • przestrzeganie zasad równości szans przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju na stanowisku pracy,
  • przestrzeganie procedur związanych  z  ochroną  danych  osobowych  uczestników projektu, personelu oraz wykonawców

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 lis 2018 10:48
Data opublikowania: czwartek, 8 lis 2018 19:49
Data edycji: poniedziałek, 19 lis 2018 09:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 gru 2018 10:13
Opublikował(a): Dariusz Charubin
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 586 razy
Ilość edycji: 2