BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr ZSZ.26.I.2.2018- sukcesywna mięsa i wyrobów z mięsa

Powiat Piski- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę mięsa i wyrobów z mięsa, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa mięsa i wyrobów z mięsa do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz,
w dwóch częściach:

Część 1- Dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Część 2- Dostawa mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego,

szczegółowo określonych w Załącznikach Nr: 2a i 2b do SIWZ.

Dostarczane towary powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 149 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy- 2.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- Część 1, Część 2 - od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2018 13:12
Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2018 13:16
Data edycji: środa, 20 cze 2018 07:51
Data przejścia do archiwum: środa, 25 lip 2018 09:30
Artykuł był czytany: 659 razy
Ilość edycji: 2